nr. 90 din 25.10.2018 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.90/25.10.2018
privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedintaordinaradin 25.10.2018;

Văzând referatul nr.19.172 /17.10.2018,privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni,FundatiaBuckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrulproiectului cu titlul„ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1)din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre FundatiaCentrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca,Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

      Presedinte de sedinta
       Mihailescu Alin Marius   

                                                                                    Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                             Secretar,
                                                                                         Stefan Blanaru