nr. 91 din 25.10.2018 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fișa de date, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare, Contractul cadru de vânzare-cumpărare și formularele de înscriere pentru participarea la licitația publică deschisă, pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32

R O M Â N I A              
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 91/25.10.2018
privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fișa de date, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare, Contractul cadru de vânzare-cumpărare și formularele de înscriere pentru participarea la licitația publică  deschisă, pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25 octombrie   2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fișa de date, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare, Contractul cadru de vânzare-cumpărare și formularele de înscriere pentru participarea la licitația publică  deschisă, pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 19118/17.10.2018,

Potrivit prevederilor  art.  36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare, precum și a art.4 din Legea 213/1998,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă Documentației de atribuire pentru licitația publică deschisă pentru imobilul teren intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32, compusă din:

 – Caiet de sarcini, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă  la prezenta hotărâre

 – Fișa de date, conform anexei nr.2 care face parte integrantă  la prezenta hotărâre

 – Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă  la prezenta hotărâre

– Formularul de înscriere la licitație, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă  la prezenta hotărâre

– Formularul de ofertă, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă  la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze Contractul de vânzare-cumpărare pentru terenul intravilan situat în municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.32.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                              

         Presedinte de sedinta
        Mihailescu Alin Marius   

                                                                                    Avizeaza pentru legalitate      
                                                                                                Secretar,
                                                                                            Stefan Blanaru