nr. 92 din 25.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.92/25.10.2018
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018;

Văzând Raportul de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub  nr. 19119/17.10.2018;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, lit.b  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă,care au fost încheiate prin licitaţie publică.

Art.2 Termenul de prelungire a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 este de 1 an.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 Presedinte de sedinta
     Mihailescu Alin Marius    

 

                                                                          Avizeaza pentru legalitate                    
                                                                                     Secretar,

                                                                                    Stefan Blanaru