nr. 93 din 25.10.2018 privind efectuarea activitatii “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2018- 2019, prin inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 93/25.10.2018
privind efectuarea activitatii   “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2018- 2019,  prin  inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant   

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018;

Văzând Raportul proiectului de hotarare privind efectuarea activitatii   “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2018- 2019,  prin  inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant, intocmit de Elena Coros din cadrul Compartimentului Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare si inregistat sub  nr. 19.218/18.10.2019;

În temeiul art. 36 alin.(1) si al art. 46 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarilr si completarile ulteriare

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

            Art. 1. Se aproba efectuarea activitatii   “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2018- 2019,  prin  inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant .

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

  

 

 

 

         Presedinte de sedinta

        Mihailescu Alin Marius

           

                                                                                    Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                                               Secretar,

                                                                                                   Stefan Blanaru