nr. 94 din 25.10.2018 privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție din statul de funcţii al Cabinetului Primarului

ROMÂNIA                                                                                          
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      
  

HOTĂRÂREA nr. 94/25.10.2018
privind aprobarea transformării unui post contractual vacant de execuție din statul de funcţii al Cabinetului Primarului

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018,

Văzând referatul de specialitate al Serviciul O.S.R.U. înregistrat sub nr. 19597/25.10.2018,

In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 Art. 1. Se aprobă transformarea unui post contractual vacant de execuție din statul de funcţii al Cabinetului Primarului,  după cum urmează:

– Transformarea postului de consilier gradul IA (S) în referent treapta IA (M).

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate, respectiv prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.

         Presedinte de sedinta

        Mihailescu Alin Marius    

 

                                                                          Avizeaza pentru legalitate 
                                                                                      Secretar,
                                                                                   Stefan Blanaru