Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni, care îndeplinesc condițiile pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA  
Nr. 20893 /15.11.2018

ANUNŢ
Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni, care îndeplinesc condițiile pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional

 

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare

Condiții cumulative pentru participarea la examen:

    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999.

Condiții de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 20 decembrie 2018, ora 9,00;

Interviul va avea loc în data de: 24 decembrie 2018,  ora 14,00;

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.

 

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art.26, alin.(2) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

        

Primar,
         MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

ATRIBUTIILE POSTURILOR

 

 1. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA – Inspector clasa I, grad profesional superior;

 Atribuţiile postului:

-Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

-Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare;

Intocmeşte anchete sociale solicitate de catre directia generala  de asistenta sociala si   protectia  copilului  pentru  instituirea,  reevaluarea  sau  incetarea  măsurilor  de protecţie prevazute de Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare  privind protectia si promovarea drepturilor copilului ( plasament, plasament in regim de urgenta, supraveghere specializata);

-Tine evidenta si completeaza formularele privind raportarile statistice trimestriale şi semestriale a DGASPC Mures, inaintandu-le sefului ierarhic pentru verificare si vizare;

-Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;

-Asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;

-Vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

 -Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

-Urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc.

-Urmăreşte,  ţine  evidenţa, răspunde şi ia măsurile care se impun cu privire la situaţia copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform prevederilor HGR nr.691/2015;

-Convocă membrii Consiliului Comunitar Consultativ atunci când situatia o impune, precum de presedintele CCC, pentru rezolvarea unor situatii de risc identificate;

 

 

II. COMPARTIMENT CENTRUL PENTRU INFORMARE CETATENI – Consilier juridic clasa I, grad profesional superior;

 Asigura legatura permanenta cu publicul

 1. Asigura informarea publica directa a cetatenilor
 2. Informeaza si indruma publicul referitor la atributiile si competenta compartimentelor  primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari
 3. – Primeste si solutioneaza corespondenta repartizata;

5.- Primeste  sesizarile telefonice, le inregistreaza, le transmite spre rezolvare si urmareste modul  de rezolvare  in timp util;

6.-Acorda consultanta  cetatenilor in vederea rezolvarii problemelor a caror rezolvare intra atributiile Primariei si a Consiliului Local

7.-Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestatii in anulare;

 1. – Inainteaza catre instanta de judecata, spre competenta solutionare, plangerile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie;
 2. – Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, a citatiilor si a termenelor de judecata;
 3. – Formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
 4. – Verifica, propune solutii si da raspuns la propunerile, sesizarile si reclamatiile rezultate din scrisori si audiente, primite spre rezolvare;

12.-Vizeaza contractele de prestari servicii, contractele de investitii-dotari, contractele in cadrul Proiectelor cu finantare internationala in care Municipiul este parte.

  

III. DIRECTIA POLITIA LOCALA

– Compartiment  Protectia Mediului – Politist  local clasa I, grad profesional superior;

 a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;

b) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
c) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
d) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
e) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local
f) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
g) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;
h) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;

– Compartiment Ordine si Liniste Publica si Paza Bunurilor – Politist local clasa I, grad profesional superior;

1) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
2) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;
5) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
6) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local
7) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
8) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;
9) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;
10) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;
11) actioneaza, in conditiile  Legii nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
12) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
13) verifica existenta autorizatiei de construire si respectarea documentatiei tehnice autorizate pentru lucrarile de constructii;
14) coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
15) coordoneaza activitatea Compartimentului Ordine publica conform Deciziei Directorului Execitiv al Directiei Politia Locala,

16) prezinta anual cel putin 2 studii de caz din activitatea compartimentului in cadrul instruirilor profesionale lunare.

  

IV. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI – Consilier clasaI, grad professional superior

 • întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate/extrase multilingve doveditoare, privind actele și  faptele de stare civilă înregistrate;
 • Ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă desfășoară următoarele activități: 
 1. a) efectuează verificări în registrele de stare civilă ale primăriei unității administrativ-teritoriale de la locul nașterii declarat de mamă, conform procesului-verbal prevăzut la art.302 (1) lit. b) din HG nr.64/2011; 
 2. b) prezintă primarului unității administrativ-teritoriale referatul prevăzut la art. 302 (2) lit. c) din HG nr.64/2011 însoțit de întreaga documentație, pentru emiterea dispoziției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 194
 • potrivit procesului-verbal prevăzut la art. 302 (1) lit. b) din HG nr.64/2011, iar în cazul recunoașterii de către tată, domiciliul copilului se stabilește potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (12) sau (13) din HG nr.64/2011. 
 • și prenumele mamei rezultate din procesul- verbal prevăzut la art. 302 (1) lit. b) din HG nr.64/2011.  Pe marginea actului de naștere se operează mențiunea: «Act întocmit în baza dispoziției primarului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .și a procesului-verbal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind identitatea declarată a mamei»; la rubrica «MENȚIUNI» din certificatul de naștere se înscrie «Act întocmit în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare». 
 • înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • primește cererea de înscriere a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne;
 • eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă. Dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • trimite compartimentului de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români.
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate primite anual de la DJEP MUREȘ. Asigură păstrarea și arhivarea listelor în condiții de deplină securitate, care să împiedice accesarea lor de către persoane neautorizate. În cazul epuizării CNP-urilor din listele pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvențe suplimentare;
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse( parțial sau total), primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul DJEP MUREȘ;
 • înaintează DJEP MUREȘ exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • sesizează imediat D.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 • efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;
 • efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a morții unei persoane;
 • întocmește lunar situația indicatorilor specifici și o prezintă șefului serviciului;
 • întocmește trimestrial anexa nr.4, referitoare la numărul persoanelor care au solicitat transcrierea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă în registrele de stare civilă române ca urmare a (re)dobândirii cetățeniei române și o prezintă șefului serviciului;
 • întocmește documentația necesară avizării cererii de înregistrare tardivă a nașterii de către DJEP MUREȘ și întocmește actul de naștere în baza acestui avizul și a aprobării primarului;
 • îndeplinește atribuțiile stabilite prin Metodologia comună privind procedura de colectare, actualizare, consultare și ștergere a datelor în/din R.P.I.D.;
 • la înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane de sex feminin ce declară că are un copil a cărui naștere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art.141, alin.(4) din Legea nr.119/1996, solicită în scris IPJ/DGPMB, în termen de 24 ore, preluarea de către un polițist criminalist a unei noi imagini faciale și a unui nou set de impresiuni papilare și compararea acestora în vederea identificării persoanei.
 • respectă termenul de păstrare a documentelor care au stat la baza înregistrării actelor și faptelor de stare civilă, precum și la înscrierea mențiunilor ulterioare, care este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de păstrare;
 • predă registrele de stare civilă la Direcția Județeana a Arhivelor Naționale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea acestora;
 • completează și afișează publicațiile de căsătorie;
 • oficiază căsătoria în limba română, într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ținută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. La oficierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă este obligat să poarte eșarfa, în culorile drapelului național român, așezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus;
 • invalidează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie/divorț, prin perforarea spațiului în care se află înscrisă perioada de valabilitate;
 • la plecarea în concediu, întocmește proces verbal de predare-primire a registrelor, certificatelor și ștampilelor;
 • sesizează Camera Notarilor Publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, pentru deschiderea procedurii succesorale. În acest scop, solicită persoanelor care declară decesul informații privind datele necesare întocmirii documentului.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Bibliografie comună funcțiilor publice de execuție
 1. Constituţia României
 1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare – republicată 2;
 1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei – Poliţia Locală
 1. Legea nr. 155/2010-Legea politiei locale
 2. G.R nr.1332/2010, privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
 3. G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor
 4. Legea nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a Ordinii si linistii publice
 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Serviciului Public de  Asistentă Socială
 1. Lege nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social,
 2. Lege 416/2001 privind privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic  clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni
 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 2. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 • Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
 1. Ordonanţă nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărâre nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, din 02/03/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Codul Civil – Republicare 1 MOF nr. 505 – 15/07/2011;
 5. Regulament CE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în cee ace privește  prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
 6. Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public;
 7. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN