Invitatie Dezbatere publica – În atenția furnizorilor de servicii sociale publici și privați și a asociațiilor profesionale din MunicipiulTârnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA
DIRECŢIA  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Număr: 21.122/20.11.2018

                       

 

 

În conformitate cu art.112, alin.3, lit.b și art.118, alin.1 și 2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici și privați și a asociațiilor profesionale.

De asemenea, în vederea aplicării atribuțiilor ce-i revin în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, Direcția colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia, potrivit art.3, alin.2, lit.g din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

În această perioadă Direcția de Asistență Socială Târnăveni centralizează datele privind serviciile sociale din municipiul Târnăveni (publice și private), în vederea elaborării Planului de acțiune pentru anul 2019, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Târnăveni 2014-2020, care poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni, secțiunea Dezbateri publice Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, în perioada  2014-2020.

         În vederea realizării unei analize cât mai realistă a serviciilor existente și a nevoilor de servicii sociale la nivelul municipiului Târnăveni, având în vedere obiectivele operaționale ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Târnăveni 2014-2020, precum și prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, vă invităm la întâlnirea organizată la sediul instituției noastre, str.Piața Primăriei, nr.7, sala de ședințe a Consiliului local,  miercuri,  28.11.2018, ora 10,00.

    

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul DAS este Vescan Liliana Georgeta, tel.0265.44.34.00.

           

Cu considerație,

 Primarul Municipiului Târnăveni,                                               Direcția de Asistență Socială
    Sorin  Nicolae  Megheșan                                                               Director  executiv
                                                                                                              Horaţiu  Romulus  Muth