nr. 100 din 29.11.2018 privind aprobarea modificării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 100 din 29.11.2018
privind aprobarea modificării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni   pentru anul şcolar 2018-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  noiembrie 2018;

Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2018-2019, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 19.916/01.11.2018;

   În baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5137/24.09.2018 privind revocarea titlului de ”Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic Târnăveni, județul Mureș;

În conformitate cu  prevederile art.94 , alin.(2), lit.d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”d”   , alin.(6), lit”a”, punctul 1, art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2018-2019, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

 

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

 

                                                                         Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                                                                           Secretar,
                 
                                                                 Stefan Blanaru