nr. 101 din 29.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidența Persoanelor

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.101  din 29.11.2018
pentru aprobarea Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidența Persoanelor

Consiliul Local al oraşului Târnăveni, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21116/29.11.2018  la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidența Persoanelor;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Târnăveni;

Ținând cont de prevederile art.248 și 282 din Legea nr.571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul Permanent de evidență a populației,

În conformitate cu prevederile art.20 și 21 din O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și prevederile art.11 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit. b) și alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.91, 97 alin.(1), și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, de către S.P.C.L.E.P. Târnăveni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, de către S.P.C.L.E.P. Târnăveni, în cuantum de 3lei/verificare persoană în sistem informatic.

Art.3 Sumele rezultate din încasarea taxei speciale se fac  venit la bugetul local.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezenteri hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni..

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                       Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                                Secretar,
                         
                                                                    Stefan Blanaru