nr. 102 din 29.11.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Circulație Rutieră pe raza administrativ teritorială a municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 102 din 29.11.2018
privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Circulație Rutieră pe raza administrativ teritorială a municipiului Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018;

Văzând  Referatul de specialitate inregistrat sub nr.20485/09.11.2018 , întocmit de dl. Oltean Ioan din cadrul Compartimentului Urbanism.

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 29 alin(1) art. 128 alin (1) și alin (2),

În temeiul art. 36 alin.(1) ,alin (2) lit.,,c” și lit.,,d”, alin(6) lit. ,,a” pct. 13, art.115 alin(1) lit.,,b” coroborat cu art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aproba  Regulamentul de organizare și funcționare a,, Comisiei de Circulație Rutieră pe Raza Administrativ Teritorială a Municipiului Târnăveni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se desemneaza urmatorii consilieri locali care vor face parte din  Comisia de Circulație Rutieră pe Raza Administrativ Teritorială a Municipiului Târnăveni:

dl.Voda Mircea Consilier local

dl.Heghes Octavian Consilier local

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri , se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni.

 

 

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                                Secretar,
                                                                                                    Stefan Blanaru