nr. 103 din 29.11.2018 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, în Municipiul Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 103 din 29.11.2018
privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare ,marcaje, în Municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018;

 Văzând  Referatul de specialitate inregistrat sub nr.20484/09.211.2018, întocmit de dl.  Oltean Ioan din cadrul Compartimentului Urbanism.

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art.36,alin(6) lit. ,,a” pct. 13,art.115 alin(1) lit.,,b” coroborat cu art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instalarea a două indicatoare cu semnificația ,,limitare de viteză la 20 km/h”  la intrarea în cartier din str. Armatei în dreptul imobilelor cu nr. 54 respectiv nr.40.

Art. 2.Se aprobă instalrea unui indicator cu semnificația ,,oprirea interzisă” pe str. Pacii in dreptul imobilelor de la nr. 10-24.

Art. 3.Se aprobă instalarea unui indicator cu semnificația,,oprirea interzisă” în fața blocului cu nr. 3 din cart. George Enescu.

Art.4. Se aprobă desființarea stației de autobus din str. Armatei nr. 71-73 și instalarea ei în str. Armatei nr.65-67.

Art.5. Instalarea indicatoarelor de circulatie, desfiintarea statiei de autobus si infiintarea unei treceri de pietoni conform art.1 – 5 din prezenta hotarare se vor realiza numai dupa primirea avizului de la Politia Rutiera Mures.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate                

                                                                                                 Secretar,                 
                              
                                                                  Stefan Blanaru