nr. 104 din 29.11.2018 privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL     

HOTĂRÂREA nr. 104/29.11.2018
privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni.

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018,

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului O.S.R.U., înregistrat sub nr. 21279/22.11.2018,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 21262/21.11.2018, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, care a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată,

In conformitate cu prevederile art.63 şi art. 68  si art. 107 al. (2) lit. a) și b) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi ale art.121, alin.(1) litera b) şi ale Secţiunii a 5-a – Promovarea în clasă din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

Având în vedere prevederile art. 14 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1932/2009, de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor şi referatul Serviciului OSRU nr. 18919/03.10.2017,

Potrivit prevederilor art.31 şi art.  5 din Anexa nr. VIII cap. I lit. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici la Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, ca urmare a promovării examenului de promovare în clasă, după cum urmează:

Compartimentul Autorizare și Control în Constructii – Direcţia Tehnică și Urbanism Amenajarea Teritoriului

Funcţia publică de execuţie de referent specialitate clasa II grad profesional superior (funcție publică ocupată de doamna Oprea Daniela Maria) se transformă în inspector clasa I, grad profesional superior

 (2) Se aprobă transformarea a două funcţii publice de execuţie vacante din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, din funcţie publică de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior și respectiv într-o funcţie publică cu o altă denumire, după cum urmează:

Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul  Direcţiei Economice

Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior se transformă în referent clasa III grad profesional debutant

Compartimentul Acces Baze Date-Instruire din cadrul Direcției Poliția Locală

Funcţia publică specifică de execuţie vacantă de polițist local clasa III grad profesional superior se transformă în polițist local clasa III grad profesional debutant

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local ale Municipiului Târnăveni, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre.

 

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                                     Secretar,
                                                                                               Stefan Blanaru