nr. 106 din 29.11.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor pentru participarea la licitație și a documentației de atribuirea pentru două parcele de teren cu destinație pășune

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 106/29.11.2018
privind aprobarea închirierii prin licitație publică, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor pentru participarea la licitație și a documentației de atribuirea pentru două parcele de teren cu destinație pășune, înscrise în CF 52260 și CF 52261, în suprafață totală de 109,021 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 noiembrie   2018 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea închirierii prin licitație publică, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor pentru participarea la licitație și a documentației de atribuirea pentru două parcele de teren cu destinație pășune, înscrise în CF 52260 și CF 52261, în suprafață totală de 109,021 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 21286/22.11.2018,

Potrivit prevederilor  art.  36 alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a 2 parcele de teren cu destinație pășune, înscrise în CF 52260 și CF 52261, în suprafață totală de 109,021 ha, aparținând domeniului privat al municipiului Târnăveni

Art.2.  Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a două parcele de pășune, în suprafață totală de 109,021 ha situate în extravilanul municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1.

Art.3. Se aprobă Instrucțiunile pentru ofertanți privind participarea la licitația publică pentru închirierea a două parcele de pășune, în suprafață totală de 109,021 ha situate în extravilanul municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 2

Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire  privind atribuirea prin licitație publică a două parcele de pășune, în suprafață totală de 109,021 ha situate în extravilanul municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.3

Art.5.  Se modifică componența Comisiei de licitație pentru atribuirea a două parcele de pășune în suprafață totală de 109,021 ha, situate în extravilanul municipiului Târnăveni, comisie constituită prin HCL 22/2014, modificată prin HCL 42/2017 și HCL 52/2017, în sensul înlocuirii d-nei Ignat Ancuța cu d-na Rațiu Adnana- consilier juridic.

Art.6. Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze Contractele de închiriere pentru cele două parcele de pășune situate în extravilanul municipiului Târnăveni, în suprafață totală de 109,021 ha.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                         Avizeaza pentru legalitate               
                                                                                                  Secretar,
                    
                                                                                Stefan Blanaru  

Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a două parcele de pășune

Anexa nr. 2 – Instrucțiunile pentru ofertanți privind participarea la licitația publică pentru închirierea a două parcele de pășune

Anexa nr. 3 – Documentația de atribuire  privind atribuirea prin licitație publică a două parcele de pășune