nr. 96 din 29.11.2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni” si indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti acestui obiectiv de investiţii

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 96/29.11.2018
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni” si  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti acestui obiectiv de investiţii

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018;

                Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 20394/08.11.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni”

Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni”

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

1.1. Valoarea totală a investiţiei “Renovarea si modernizarea blocului afumat, municipiul Tarnaveni

Evaluarea investiţiei s-a făcut în lei, la data de 15.09.2018.

Astfel, s-a determinat că obiectivul de investiţii, în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, este  în valoare de 1.094.414,24 lei, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 908.436,81 lei.

1.2. Esalonarea investiţiei

Eşalonarea investiţiei pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât şi valori aferente execuţiei propriu-zise a lucrărilor de construcţii.

 

PERIOADA                          total INVESTIŢIE                              din care C+M
                                                               lei (cu TVA)                        lei (cu TVA) 

ANUL 1                                1.094.414,24                      908.436,81

 

1.3. Durata de realizare

Durata de desfăşurare a investiţiei se estimează a fi de 12 luni,  perioadă în care se va intocmi Proiectul Tehnic si se vor efectua lucrările de construcţii.

1.4. Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)

Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

Parterul va avea urmatoarea compartimentare:

 • 15 spatii (11 camere de locuit, 2 grupuri sanitare, casa scarii, coridor)
 • Suprafata 245,13 mp
 • Volumul 588,31 mc

Etajul I va avea urmatoarea compartimentare:

 • 15 spatii (11 camere de locuit, 2 grupuri sanitare, casa scarii, coridor)
 • Suprafata 245,13 mp
 • Volumul 588,31 mc

Etajul II va avea urmatoarea compartimentare:

 • 15 spatii (11 camere de locuit, 2 grupuri sanitare, casa scarii, coridor)
 • Suprafata 245,13 mp
 • Volumul 588,31 mc

Etajul III va avea urmatoarea compartimentare:

 • 15 spatii (11 camere de locuit, 2 grupuri sanitare, casa scarii, coridor)
 • Suprafata 245,13 mp
 • Volumul 588,31 mc

Etajul IV va avea urmatoarea compartimentare:

 • 15 spatii (11 camere de locuit, 2 grupuri sanitare, casa scarii, coridor)
 • Suprafata 245,13 mp
 • Volumul 588,31 mc

Total cladire: 75 spatii, suprafata 1.225,65 mp, volumul 2.941,55 mc

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă
         Heghes Octavian

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                             
Stefan Blanaru