nr. 98 din 29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica – municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 98/29.11.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica – municipiul Tarnaveni”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018;

Având în vedere:

  • Referatul  cu nr. 20395/08.11.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
  • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
  • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica – municipiul Tarnaveni”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

Valoarea totală a investiţiei “Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni

(actualizaţi in 17 octombrie 2018 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, dupa incheierea contractului de achizitie publica de prestare a serviciului de proiectare si executie lucrari)

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 7.571.856,73 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 6.475.946,00 lei

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 7.571.856,73 lei /

6.475.946,00 lei, fara TVA;

  1. – anul I: 7.571.856,73 lei / C+M 6.475.946,00lei
  2. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de 9 luni (proiect tehnic – 2 luni, executia lucrarii – 7 luni).

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

Prin realizarea investiţiei fundamentate în oferta depusa de ofertantul castigator, respectiv S.C. Strabag S.R.L. Bucuresti, se obţin următoarele capacităţi:

                – pod nou din beton armat L = 42,50 ml

                – deschidere 35,60 ml

                – piloti forati cu diametru mare F 1080 mm

                – 7 coloane in lungime de 20 m pe fiecare culee, dispuse in sah

                – 9 grinzi in seciune transversala cu H = 1,80 m si lungime de 35,50 m din prefabricate precomprimate

                – placi de monolitizare de 9,00 x 0,60 m

                – latimea partii carosabile este max 12 ml,          

– doua trotuare cu latimea de 1,60 ml

                – guri de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

      Preşedinte de şedinţă
         Heghes Octavian

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar,
                             
                                                                       Stefan Blanaru