nr. 99 din 29.11.2018 privind aprobarea cotizatiei de 20.982 lei aferenta anului 2018 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ECOLECT MURES”.

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 99  din 29.11.2018
privind aprobarea cotizatiei de 20.982 lei aferenta anului 2018 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ECOLECT MURES”.

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2018;

Conform Hotararii nr.3/20.04.2018 emisa de catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”. 

Văzând Raportul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 21.051/19.11.2018;

În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.  1. Se aproba cotizatia de 20.982 lei aferenta anului 2018 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .

Art.  2.  Începând cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

 

                                                        Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                                                                                                                                                                           Secretar,
                                                                  Stefan Blanaru