Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de polițist local

Anexa la dispozitia nr. 1422/2018

Cap. I. DISPOZITII GENERALE

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

1. Prezentul regulament cuprinde procedurile de organizare si desfasurare a probei suplimentare (fizice) pentru ocuparea functiei publice de execuţie de politist local, vacante, din cadrul Primariei  Municipiului Tarnaveni, directia Politia Locala.

2. Functia publica de executie de politist local, vacante din cadrul Politiei Locale a Municipiului Tarnaveni, se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul functionarului public (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si conform H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Cap. II. REGULI DE DESFĂȘURARE

1. Testarea aptitudinilor fizice se face prin intermediul probei suplimentare sportive, ca etapa in cadrul procedurii privind organzarea si desfasurarea concursurilor de recrutare;

2. In cadrul probei suplimentare sportive se testeaza abilitatile / aptitudinile fizice ale candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, ale caror dosare de inscriere au fost declarate admise in cadrul etapei de selectie a dosarelor, pentru posturile vacante pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea conditiei specifice;

3. In cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu, se derulează cronologic  si se diferentiază pe sexe, bareme si note;

4. Accesul candidatilor in spatiul de concurs este permis cu cel mult 30 minute inainte de inceperea probelor sportive, pe baza documentelor care atesta identitatea acestora, potrivit legii;

5. Comisia de concurs face apelul nominal si mentioneaza prezenta/absenta fiecarui candidat precum si situatiile de abandon/descalificare daca este cazul;

6. Probele se execută in tinuta sportiva, decenta, adecvata anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening), nefiind permis accesul cadidatilor in spatiul de concurs fara echipament corespunzator;

7. Toate probele sunt obligatorii. Intarzierea, absenta, nesustinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

8. Este declarat ,,ADMIS’’, candidatul care a obţinut nota minim 7.oo calculata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la cele trei probe sportive. Abandonul, accidentarea sau depasirea baremului/timpului minim de admitere/promovare, conduc la eliminarea candidatului din concurs si declararea acestuia ,,RESPINS’’;

(baremul/timpul realizat la fiecare probă, se transformă în notă – conform anexei 1 şi 2 din prezentul regulament).

Pentru a fi declarat promovat la o proba specifica, candidatul trebuie sa obtina punctajul minim corespunzator probei respective.

9. Performanta obţinuta de candidati si calificativul acordat, se consemneaza in borderoul de concurs pentru fiecare proba de catre secretarul comisiei de concurs;

10. Toti candidatii care sustin probele sportive, trebuie, in mod obligatoriu, sa aiba avizul medical ,,APT’’. inainte de începerea probelor sportive, toţi candidaţii vor completa declaratia pe propria raspundere conform anexei 3;

11. Rezultatul final al probei suplimentare (fizice) va fi afişat la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni şi pe pagina de internet a instituţiei.

Cap. III. PROBE ŞI BAREME

1. Verificarea aptitudinilor fizice ale cadidatilor, consta in sustinerea urmatoarelor trei probe:

Femei: – abdomen, alergare de viteza pe distanta de 50 metri si alergare de rezistenta pe distanta de 800 metri;

Bărbati: – flotari, alergare de viteza pe distanta de 50 metri si alergare de rezistenta pe distanta de 1.000 metri;

2. Probele, baremele şi notele de promovare sunt prevăzute în anexa 1 şi anexa 2 din prezentul regulament.

3. Probele se sustin în aceeaşi zi, in urmatoarea ordine:

Abdomene – femei;

Flotari – barbati;

Alergare de viteza pe distanta de 50 de metri – femei/barbati;

Alergare de rezistenţa pe distanţa de 800 de metri – femei;

Alergare de rezistenţa pe distanta de 1.000 de metri – barbati.

Cap. IV. PRECIZĂRI TEHNICE ŞI METODICE PRIVIND EFECTUAREA PROBELOR

Probele specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice din cadrul probei fizice suplimentare se vor executa cu respectarea obligatorie a urmatoarelor indicatii tehnice:

A. Proba de abdomen

– se executa din pozitia culcat pe spate cu mainile la ceafa si sprijin la picioare;

– proba se executa timp de 2 minute, fara pauze;

– numaratoarea se va face cu voce tare, rezultatul va fi trecut in tabelul centralizator de catre secretarul comisiei de concurs.

B. Proba de flotari

– se executa din pozitia in sprijin culcat inainte;

– proba se executa timp de 2 minute, fara pauze;

– numaratoarea se va face cu voce tare, rezultatul va fi trecut in tabelul centralizator de catre secretarul comisiei de concurs.

C. Proba de alergare viteza pe 50 de metri

– se executa cu startul din picioare cate unu/doi candidati, pe distanta de 50 de metri;

– la semnalul ”start”, candidatii alearga pana la linia de sosire, aflata la 50 de metri;

– startul gresit se reia, la al doile start gresit, candidatul va fi declarat ”respins”;

– proba se considera incheiata in momentul trecerii liniei de sosire, moment in care expertul opreste cronometrul;

– timpul realizat de candidat va fi anuntat la finalul probei sustinute si va fi trecut in tabelul centralizator de catre secretarul comisiei de concurs.

D. Proba de alergare – rezistenta

– se executa cu startul din picioare, in serii de catre cel mult 5 candidati;

– la semnalul ”start”, candidatii pornesc in alergare pe distanta de 800 metri femeile si 1000 metri barbatii;

– se interzice orice forma de bruscare, lovire sau impingere in momentul startului sau in timpul alergarii;

– proba se considera incheiata in momentul trecerii liniei de sosire a concurentilor, moment in care expertul opreste cronometrul;

– timpul realizat de candidat va fi anuntat la finalul probei sustinute si va fi trecut in tabelul centralizator de catre secretarul comisiei de concurs.

Cap. V. PRECIZARI 

1. Neprezentarea la ora stabilita in anuntul de concurs, nesustinerea unei probe sau abandonul, echivaleaza  cu retragerea candidatului din concurs;

2. Candidatul are dreptul sa intre in perimetrul de desfăşurare a probelor de concurs, doar cu sticla de apa sau suc si eventual cu accesorii medicale. Este interzis accesul candidaţilor in zona de concurs cu orice fel de bunuri sau obiecte care nu constituie obiectul probei;

3. Orice alte obiecte personale (ceas, telefon mobil, etc.), raman in spatiile destinate echiparii (vestiar);

4. Nesustinerea unei probe sau abandonul, echivalează cu retragerea

candidatului din concurs;

5. Se interzice orice forma de bruscare, impingere sau lovire in momentul startului sau pe timpul alergarii;

6. Candidatul care nu promoveaza o proba specifica este eliminat din concurs, iar in functie de momentul in care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe specifice.

7. Comunicarea rezultatului final al probei suplimentare sportive se face prin afisare la sediul/pe site-ul institutiei, cu ”admis” sau ”respins” pentru fiecare candidat;

8. Dupa afisarea rezultatelor obtinute  la proba suplimentara sportiva, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de 2 ore de la data si ora afisarii rezultatelor probei suplimentare, la sediul institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comisia de solutionare a contestatiilor, va analiza contestatia, va verifica rezultatele consemnate in borderoul privind rezultatele probei sportive prin comparatie  cu rezultatele  afisate si va comunica rezultatul in termen de 2 ore de la expirarea termenului de depunere al contestatiei.   

9. Pot participa la proba scrisa a concursului de recrutare, numai candidatii declarati admisi la proba suplimentara.

PRIMAR,
MEGHEȘAN NICOLAE SORIN

      Întocmit,
  Director executiv

 Gurghean Crișan

                                                                                                 Anexa 3

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………., domiciliat (a) in localitatea ……………………………………,

 judetul/sectorul ……………………………..,

avand C.N.P. ………………………………………., in calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de executie de politist local, organizat de Politia Locala a Municipiului Tarnaveni,  declar

pe propria raspundere ca am o stare de sanatate corespunzatoare și sunt apt(a) pentru a sustine probele sportive.

De asemenea, declar ca  am luat cunostinta despre conditiile desfasurarii probei sportive, cu care sunt de acord si pe care le indeplinesc cumulativ, precum si despre precizarile tehnice si metodice, probele si baremele de indeplinit pentru promovare.

Declar, sustin si semnez, dupa ce am luat  cunostintă despre intregul continut si am completat personal datele din prezenta declaratie.

Data                                                                            Semnatura

……………..                                                                                                                ………………………..