nr.109 din 20.12.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni la data de 30.11.2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.109/20.12.2018
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 20 decembrie 2018;
Văzând Raportul de specialitate privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.11. 2018 întocmit în cadrul Direcţiei economice și înregistrat sub nr.22.621/13.12.2018;
În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveniși contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2018, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,

Modorcea Ovidiu

                                                                                                                  Avizează pentru legalitate

                                                                                                                                     Secretar,

                                                                                                                          Blănaru Ștefan