nr.110/20.12.2018 Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.110/20.12.2018
Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2019.

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21170/2018, întocmit de şef Serviciu impozite şi taxe, prin care se propune stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019;
În baza prevederilor Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă impozitele şi taxele locale  pentru anul 2019, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2019.
Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2019 se aplică şi persoanelor juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2019,  dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

         Președinte de ședință                                   Avizează pentru legalitate,    

             Modorcea Ovidiu                                                     SECRETAR

                                                                                           Ștefan Blănaru      

Anexa 1 – impozitele şi taxele locale  pentru anul 2019, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni