nr. 111 din 20.12.2018 privind nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații, pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 111/20.12.2018
 privind nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații,  pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

 

Consiliul local al Municipiului  Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 20.12.2018;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea nominalizării consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații,  pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 22343/10.12.2018,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

Potrivit prevederilor  art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare, precum,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se desemnează urmatorii consilieri locali care vor face parte din comisia de vânzare prin licitație publică a cabinetului medical nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, comisie care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

                dl.Cimpoca Alin Claudiu – consilier local

                dl.Ciulea Porime Pavel – consilier local

Art.2.  Se desemnează urmatorii consilieri locali care vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, comisie care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

dl.Cirlea Emanoil – consilier local

Șincu Vlad Gheorghe – consilier local

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

             

         Președinte de ședință                                                             Avizează pentru legalitate,    
          Modorcea Ovidiu                                                                                SECRETAR
                                                                                                                  Ștefan Blănaru