nr. 112 din 20.12.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019

ROMÂNIA                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 112/20.12.2018
privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 20.12.2018;

Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019, întocmit de către directorul executiv al  Direcției de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.21838/03.12.2018;

În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu   aducerea  la   îndeplinire   a  prezentei   hotărâri  se  împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

             

         Președinte de ședință                                   Avizează pentru legalitate,    
             Modorcea Ovidiu                                                     SECRETAR
      
                                                                                      Ștefan Blănaru      

 

Anexa Planul anual de acţiune