nr. 113 din 20.12.2018 Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019

ROMÂNIA                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 113/20.12.2018
Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 20.12.2018;

Văzând Referatul de specialitate înregistrat sub nr.21839/03.12.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni a lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019, întocmit de directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială;

În temeiul art.36 alin.(1) şialin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia public locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2019, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

  Președinte de ședință                                                             Avizează pentru legalitate,    
          Modorcea Ovidiu                                                                                SECRETAR
                                                                                                                  Ștefan Blănaru      

 

Anexa – Planul de acţiuni privind lucrările de interes local