Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică

ROMANIA
JUD. MURES
MUN. TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 1837/21.01.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
ANUNŢĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
 • informatică, specializarea informatică/informatică aplicată,
 • calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea calculatoare/tehnologia informaţiei/ingineria informaţiei;
 • cibernetică, statistică și informatică economică/economie, specializarea informatică economică
 • contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune 
 • fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului

 Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitate, modelul european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail osru@primariatarnaveni.ro.

 Condiţiile de desfăşurare a concursului:

      –  data de desfăşurare a concursului :

                              – proba scrisă 28.02.2019, orele 10,00;

                              – interviu  04.03.2019, orele 14,00;

      –  locul de desfăşurare a concursului : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Depunerea dosarului, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare la camera nr.30 – Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.– telefon 0265/443400 int. 39.        

 • Atribuţiile postului:
 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatic

Activităţii TI&C

 • sprijină aplicarea Proiectului de informatizare a administraţiei publice locale prin încadrare în context la nivel naţional
 • adaptează Proiectul de informatizare a administraţiei publice loacale la situaţiile actuale conform Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiei în România
 • elaborează în colaborare cu compartimentele Primăriei, programul pentru lucrările şi activităţile ce se vor executa cu ajutorul tehnicii de calcul şi-l supune spre aprobare;
 • elaborează integral sau participă la elaborarea, testarea şi exploatarea programelor şi aplicaţiilor pe tehnica de calcul din dotare;
 • elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul Primăriei  (sau achiziţionarea de la terţi)
 • participă la recepționarea echipamentelor de calcul noi intrate în inventarul instituției, urmând ca acestea să se încadreze în parametrii tehniciși întocmește procesele verbale de predare/primire.
 • participă la activităţile externe în care este implicată Primăria, asigurând, dacă este cazul, necesarul de echipament de calcul, personal specializat;
 • Instruieşte personalul, privind modul de utilizare a aplicaţiilor realizate în cadrul Primăriei sau achiziţionate de la terţi;
 • realizează prelucrări de date statistice la cerere, din bazele de date existente;
 • salvează periodic datele pe suport magnetic şi optic;
 • realizează prelucrări de imagini, prelucrări video și audio;

Administrare reţea

 • asigură funcționarea rețelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor, interconectarea rețelelor și accesul la internet
 • instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele de utilizatori şi drepturile de acces în reţea

Pe linia instruirii personalului

 • acordă asistenţă personalului pe linia ridicării nivelului privind operarea pe calculator
 • răspunde de realizarea şi dotarea cu cărţi şi reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor unui punct documentar
 • instruişte personalul sau după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate;
 • propune, funcţie de structura reţelei, necesarul de personal de angajat, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;

Pe linia menţinerii echipamentelor în perfectă stare de funcţionare

 • colaborează cu unităţile specializate pentru întreţinerea repararea şi exploatarea tehnicii de calcul;
 • identifica și remediază avariile apărute la sistemele de calcul si la echipamentele IT
 • asigură consultanță și colaborează în mod direct cu Serviciile Publice din subordinea Primăriei pentru buna funcționare a echipamentelor IT
 • instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate.
 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatic

 

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. A.S. Tannenbaum Reţele de calculatoare Ediţia a IV-a, Ed. Byblos 2003
 6. M. Meyers, Manualul network+Administrarea şi depanarea reţelelor, Ed. Rosetti Educational, 2008
 7. Fortinet Document Library –  https://docs.fortinet.com/fortigate/hardware/general-cookbook-quickstart

 

             PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN