nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2019
 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor,  Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 814/11.01.2019,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a și alin.(9), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul public al municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                              

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                                 Avizează pentru legalitate,
                                                                                                          Secretar,
                                                                                                       Stefan Blanaru

Anexei nr.1 – lista mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții