nr. 10 din 31.01.2019 privind cotizatia municipiului Tarnaveni aferenta anului 2019 pentru A.D.I. “Ecolect Mures”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTARAREA nr. 10/31.01.2019
privind cotizatia municipiului Tarnaveni aferenta anului 2019 pentru A.D.I. “Ecolect Mures”

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;

Conform Hotararii nr.2/14.01.2019 emisa de catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”. 

Văzând Raportul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 1.830/22.01.2019;

În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.  1.   Se aproba cotizatia de 20.771 lei aferenta anului 2019 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .

Art.  2.  Începând cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                           Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru