nr. 11 din 31.01.2019 privind modificarea taxei furnizare date stabilita prin Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 11/31.01.2019
privind modificarea taxei furnizare date  stabilita prin Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară  din data de 31.01.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1976/23.01.2019, întocmit de şef Serviciu SPCLEP Tarnaveni;

În baza prevederilor HGR nr.387/2005 si a Avizului MFP nr.476360/15.01.2014;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba modificarea taxei pentru furnizare de date cu caracter personal prevazuta de Hotarearea Consiliului Local nr.110/20.12.2018 cap.VIII pct.11 la valoarea de 2,5 lei/informatie/persoana.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                           Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru