nr. 12 din 31.01.2019 privind aprobarea cofinanţari actualizate pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12/31.01.2019
privind aprobarea cofinanţari actualizate pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate cu nr. 2119/23.01.2019 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea actualizata pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni” în valoare de 207.425,37 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                               Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru