nr. 13 din 31.01.2019 privind completarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 62 din 2009

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                             
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A  nr. 13/31.01.2019
privind completarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 62 din 2009

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31.01.2019;

Vazand Raportul de specialitatea intocmit de ing.Mota Nicolae inregistrat sub nr.2213/25.01.2019

In temeiul art.24 din Regulamentul-Cadrul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin HGR nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

În temeiul prevederilor art. 36, art. 45  și a art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se completeaza art.13 pct.3 din Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul Tarnaveni, care va avea urmatorul continut:

“Copie dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor detinute in proprietate sau in folosinta cu inspectia tehnica periodica valabila”

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni,

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                           Avizează pentru legalitate,
                                                                                                            Secretar,
                                                                                                        Stefan Blanaru