nr. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.2/31.01.2019
 privind aprobarea  completării Anexei nr. 5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile:Bailor,  Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 819/11.01.2019,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a și alin.(9), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se aprobă completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Predarea -preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta se va efectua prin încheierea unui proces-verbal de predare-preluare, conform art.76, pct.2 lit.(d) din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76, pct.2, lit.(b) – Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act Adițional în acest sens.

Art.3.  Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Invest Mureş, dl.Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.

Art.4. Se numeşte comisia de predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă  mijloace fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Bailor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei”, cuprinse în Anexa nr.1, în următoarea componență:

Sim Florin                           – viceprimar                                 – preşedintele comisiei
Beleanu Celestin             – director ex.adj.                             – membru
Moscalu Fiodor                – inspector urbanism     – membru
Rusu Felicia                   – consilier patrimoniu         – membru
Raţiu Adnana               – consilier juridic                   – membru

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                              Avizează pentru legalitate,
                                                                                                               Secretar,
                                                                                                           Stefan Blanaru

Anexa nr. 1 – lista mijloacelor  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii