nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2018
privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019;

Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 1043/15.01.2019, întocmit de domnul  Brătean Cristian din cadrul Compartimentului Protecție Civilă .

Conform dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                           Avizează pentru legalitate,
                                                                                                            Secretar,
                                                                                                        Stefan Blanaru

Anexa:

Planul de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni