nr. 6/31.01.2019 privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni sau din cadrul serviciilor publice locale

ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2019
privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni  sau din cadrul serviciilor publice locale

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019,

Văzând raport de specialitate al Serviciul O.S.R.U., înregistrat sub nr. 2131/23.01.2019,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 1944/22.01.2019, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, care a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată şi a raportului final al comisiei de examinare nr. 23244/21.12.2018, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în grad a unor funcţionari  publici ,

In conformitate cu prevederile art.63, art. 65,  art. 68, art. 107 alin. (2) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, precum şi ale art. 121, alin.(1) litera a),  litera b)  şi Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional şi  ale Secţiunii a 5-a – Promovarea în clasă din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Având în vedere prevederile art. 14 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1932/2009, de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor,

Potrivit prevederilor art. 31 şi art.  5 din Anexa nr. VIII cap. I lit. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici la Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. (1) Se validează Dispoziţiile primarului Municipiului Târnăveni nr. 1442-1447/28.12.2018,  privind transformarea  unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni şi serviciile publice de interes local ale Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

Compartimentul Centru Informare Cetățeni

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Ignat Ancuța-Maria) în consilier juridic clasa I grad profesional superior

Compartimentului Protecția Mediului din cadrul  Direcţiei Poliția Locală

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Avram Daniel Petru) în polițist local clasa I grad profesional superior

Serviciului Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor din cadrul  Direcţiei Poliția Locală

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Bartha Nicolae Anton) în polițist local clasa I grad profesional superior
  2. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Feșteu Ioan Lucian) în polițist local clasa I grad profesional superior

Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența a Persoanei

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Pluteanu Aurica) în consilier clasa I grad profesional superior

Compartimentul  Consiliere, Monitorizare și Prevenire Marginalizare Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Toma Ionela-Petruța) în inspector clasa I grad profesional superior.

(2) Se aprobă transformarea funcţiei publice specifice de execuţie din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, ca urmare a promovării examenului de promovare în clasă, după cum urmează:

Compartiment Siguranța Rutieră din cadrul Direcției Poliția Locală

  1. Funcţia publică de execuţie de polițist local clasa III, grad profesional superior (funcţie publică ocupată de domnul Bandi Bela) se transformă în polițist local clasa I, grad profesional principal

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin          

                                                                                                      Avizează pentru legalitate,
                                                                                                               Secretar,
                                                                                                           Stefan Blanaru