nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2019
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2019-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31.01.2019 ;

Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2019-2020, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 1324/17.01.2019;

Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020, înregistrat sub nr. 834/11.01.2019;

În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările coroborate cu prevederile art.23 din Ordinul M.E.N. nr.5.235/02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”d”, alin.(6), lit”a”, punctul 1, art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2019-2020, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

 

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                             Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru

 

Anexei nr. 1 – organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2019-2020