nr. 8 din 31.01.2019 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2019
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2018 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 31 ianuarie  2019;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2018, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 1.298/16.01.2019;

În baza art.82 şi art.49, al.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr.1373/18.12.2018, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2018.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2018 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate nr. 1.298/16.01.2019  la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1373/18.12.2018 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2018.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                               Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru

Anexa nr. 1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2018