nr. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2019
privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de  municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31.01.2019 ;

Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 2.081/23.01.2019;

Având în vedere Hotârărea nr.219/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii Asociației Municipiilor din România;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”d”   , alin.(6), lit”a”, punctul 1, art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu anul 2019, cotizația datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România, se stabilește în sumă de 0,5 lei/locuitor/an înmulțit cu numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația.

Art.2. Pentru anul 2019, suma datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România este de 12.982 lei

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

    Preşedinte de şedinţă,
               Marcu Florin                                                                                        

                                                                                          Avizează pentru legalitate,
                                                                                                            Secretar,
                                                                                                        Stefan Blanaru