Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcției Economice.

Nr. 4994/01.03.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
ANUNŢĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI:

Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul
Direcției Economice.

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcției Economice

 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitate, modelul european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail osru@primariatarnaveni.ro.

 

 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:
  –  data de desfăşurare a concursului :
                                – proba scrisă 01.04.2019, orele 10,00;
                                – interviu  03.04.2019, orele 14,00;

      –  locul de desfăşurare a concursului : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Depunerea dosarului, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare la camera nr.30 – Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.– telefon 0265/443400 int. 39.        

 • Atribuţiile postului:

Referent clasa III gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe

 1. Efectueaza operatiuni de incasari in numerar ale impozitelor si taxe locale de la contribuabilii persoane fizice si juridice in baza documentelor de incasare intocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni
 2. Intocmeste zilnic borderoul incasarilor privind impozitele si taxele locale si il preda Casieriei centrale impreuna cu sumele incasate
 3. Verifica, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat
 4. Asigura operarea pe fiecare rol in parte impozitele si taxele locale incasate manual, in teren
 5. Participa la activitatea de incasare si urmarire a creantelor bugetului local al municipiului Tarnaveni pe calea executaii silite ;
 6. Ori de cate ori este cazul, primeste si solicita precizari si solutii pe linie ierarhica in legatura cu aplicarea unitara a legislatiei fiscale;
 7. Pastreaza confidentialitatea lucrarilor si a informatiilor detinute cu privire la contribuabilii inscrisi in evidentele fiscale
 8. Indosariaza si arhiveaza documentele ce au facut obiectul activitatii
 • Bibliografia de concurs

Bibliografie pentru ocuparea funcției publicede referent clasa III gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 6. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale)
 7. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN