nr. 14 din 28.02.2019 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodarire și păstrarea curățeniei, respectarea normelor de comerț, siguranță rutieră, ordine publica și înfrumusețarea municipiului Târnăveni

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE  NR. 14/28.02.2019
privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodarire și păstrarea curățeniei, respectarea normelor de comerț, siguranță rutieră, ordine publica și înfrumusețarea municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 28.02.2019,

Vazand raportul de specialitate intocmit de Ec.Crișan Gurghean – Director executiv Poliția Locala și sing. Coroș Maria Elena Carmen – Unitatea locală de monitorizare, strategii de dezvoltare înregistrat sub nr. 3718/14.02.2019,

În baza art.46 al.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

HOTARASTE

CAP. I. Norme privind buna gospodărire a imobilelor şi esteticii localităţii

 Art.1.

a)Locuitorii Municipiului Târnăveni au obligaţia de a asigura curăţenia şi buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, precum şi a zonelor aferente acestora: curţi, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei etc. precum şi gardurilor, porţilor şi faţadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu: proprietari, administratori sau chiriaşi, persoane fizice sau juridice.

b)Curţile şi terenurile virane din oraş trebuie menţinute în stare de curăţenie fiind interzisă depozitarea sau aruncarea oricăror materiale, deşeuri,  reziduuri sau gunoaie care dăunează salubrităţii sau esteticii.

c)Pentru starea necorespunzătoare a faţadelor clădirilor şi scocurilor acestora, gardurilor, porţilor şi trotuarelor (acolo unde nu există contract cu firma prestatoare a serviciilor de salubritate ) precum şi în curţi şi grădini, atunci când situaţia devine atentat la sănătatea publică, se vor aplica amenzi.

d)Detinatorii imobilelor, cu orice titlu, au obligatia de a monta si inlocui jgheaburile, burlanele uzate, tiglele, olanele si geamurile sparte, sa asigure evacuarea apei pluviale la nivelul solului, prin coborarea adecvata a sistemului de scurgere(burlane), astfel incat prin masurile luate sa nu afecteze domeniul public sau proprietatile invecinate.

e)Detinatorii imobilelor, cu orice titlu, au obligatia de a intretine fatadele imobilelor prin lucrari de reparatii, zugravire si vopsire. In lucrarile de reabilitare a fatadelor blocurilor se va pastra culoarea initiala.

Amenda              Persoane fizice                                         300–600 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.000 lei

Art.2.

 1. a) Agenţii economici si persoanele fizice care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice fel, sunt obligate să asigure în permanenţă curăţenia şantierului.

b)Depozitarea materialelor necesare lucrarilor, pe trotuare sau pe partea carosabilă a străzii, se poate face numai în baza autorizaţiei prealabile elaborată de primărie cu achitarea taxelor legale.

c)Se interzice depozitarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de constructie de orice fel pe domeniul public.

 1. d) Persoanele fizice si juridice care efectueaza lucrari de reparatii si reamenajare în blocurile de locuint , lucrari care nu necesita eliberarea unei autorizatii de construire, au obligatia ca înainte de începerea lucrarilor sa anunte în scris Asociatia de proprietari din care face parte, asupra naturii si durateilucrarilor.

e)Proprietarii de imobile cu orice titlu au obligatia de a pune in siguranta, de a semnaliza si de a imprejmui constructiile incepute si nefinalizate, precum si cladirile si imprejmuirile, care se afla in stadiu avansat de degradare si care prezinta riscul producerii unor accidente sau pagube materiale.

f)Este obligatoriu imprejmuirea incintelor santierelor de constructii sau a punctelor de lucru si instalarea panourilor de avertizare si identificare – denumirea obiectivului, identificarea constructorului si durata lucrarii.

g)Se interzice prepararea amestecurilor de orice fel pentru lucrari de constructii direct pe sol, pe domeniul public.

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei              

                                Persoane juridice                             1.000–2.000 lei              

Art.3.

 1. a) Proprietarii terenurilor intravilane cu sau fără construcţii, personal ori prin administratorii încredinţaţi de ei, sunt obligaţi a aplica în mod vizibil tăbliţele cu numărul administrativ stabilit , răspund permanent de întreţinerea cuăţeniei şi ordinii pe aceste terenuri, inclusiv cu obligatia de a ingradi terenul pentru delimitarea proprietatii, conform Codului Civil.
 2. b) Proprietarii imobilelor si Asociatiile de proprietari sunt obligati sa afiseje la loc vizibil numarului administrativ al imobilului sau blocului.

Amenda              Persoane fizice                                       200 – 400 lei

                                Persoane juridice                                    400– 600 lei

Art.4.

a)Este interzisa uscarea rufelor sau asezarea oricaror obiecte, in afara de flori, pe garduri, pereti, balcoane si ferestre ce dau spre piete si strazi, pentru a nu dauna esteticii .

b)Florile de pe partea exterioara a cladirilor si din balcoane se vor uda astfel incat sa se evite scurgerea apei pe cladiri sau pe trecatori.

c)Este interzisa asezarea ori aruncarea pe fereastra, pe usa sau din balcon a obiectelor care prin cadere pot provoca raniri de persoane sau alte pericole.

Amenda                                                                                      200–400 lei

Art.5.

a)Detinatorii de imobile cu orice titlu au obligatia sa ia masuri pentru starpirea sobolanilor, rozatoarelor si insectelor din imobilele respective si anexele acestora.

b)Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa execute periodic sau ori de cate ori se impune cu societati autorizate operatiile de dezinsectie si deratizare a imobilelor pe care le detin cu orice titlu

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei

Art. 6.

a)Se interzice amplasarea, montarea si ocuparea domeniului public cu constructii improvizate ( terase sezoniere, scari acces in imobile sau societati comerciale, garaje, magazii, adaposturi pentru animale, copertine, imprejmuiri, alte constructii provizorii sau pentru organizari de santier si puncte de lucru, scene, corturi si alte constructii) fara autorizare si achitarea taxelor legale si fara respectarea conditiilor pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in deplina siguranta.

b)Se interzice ocuparea temporara a domeniului public prin amplasarea de mese , tonete, trepiede reclama , alte mijloace de vanzare si confectionare produse, etc, fara obtinerea protocolului si achitarea in avans a taxei aferente suprafetei aprobate si fara a depasi spatiul si pozitia de amplasare prevazute in protocol.

Amenda              Persoane fizice                                      600–1.200 lei

                                Persoane juridice                             1.000–2.000 lei  

Art.7.    Folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj se face numai dupa achitarea taxei de afisaj si numai in locurile aprobate.          

Amenda              Persoane fizice                                         400–600 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.200 lei

Art. 8.

 1. a) Se interzice lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor publicitare pe cladiri, stalpi, arbori, indicatoare sau in alte locuri decat cele autorizate. Din locurile autorizate afisele se vor ridica la termenul legal.

b)Se interzice montarea de panouri publicitare sau bannere fara acordul serviciului de specialitate din cadrul primariei cu plata prealabila a taxei si neridicarea acestora la termenul legal.

c)Neschimbareamaterialelor de publicitate uzate sau deteriorate de catre detinatorii legali ai acestora constituie contraventie.                   

Amenda              Persoane fizice                                         300–500 lei

                                Persoane juridice                                 500–1.100 lei

Art.9.Pentru asigurarea utilizarii rationale a retelelor edilitare de  apa si canalizare, locuitorii, persoanele responsabile din unitati si asociatiile de locatari/proprietari au urmatoarele obligatii:

a)Sa ia masuri pentru buna intretinere si reparare a instalatiilor de apa si canalizare  din cladirile pe care le au in folosinta sau in proprietate, operatiile de mai sus se executa imediat dupa producerea defectiunilor, respectand intocmai termenul stabilit prin somatii date de angajatii de resort din cadrul firmei prestatoare de servicii si /sau primariei, iar in cazul locatarilor si de presedintele ori de imputernicitul asociatiei respective.

b)Sa nu deterioreze instalatiile exterioare de apa  si de canalizare de orice fel

c)Sa execute lucrari de legare a instalatiilor de apa sau canalizare la reteaua publica respectiva, direct sau prin prelungirea instalatiilor existente, numai cu aprobarea prealabila a firmei prestatoare de servicii si prin instalatori autorizati pentru aceste lucrari

d)Sa foloseasca apa potabila numai pentru satisfacerea stricta a necesitatilor carora le este destinata si sa evite lasarea deschisa a instalatiilor de apa de care se servesc.

Amenda                                                                                      400–800 lei

Art.10.Se interzice deteriorare sub orice forma a cismelelor de baut apa si a fantanilor arteziene.

Amenda                                                                                   400 –1000 lei

Art.11.  Deteriorarea sub orice forma a imobilelor din domeniul public sau privat al municipiului, atat in exterior cat si in interiorul constructiilor, inclusiv a instalatiilor, atrage dupa sine raspunderea contraventionala si materiala a celor vinovati, daca legea nu prevede altfel.

Amenda                                                                                   400–1.300 lei

Art. 12. Este interzisa amplasarea sau mentinerea de closete, fose septice la distanta mai mica de 10 m de la usile sau ferestrele cladirilor de locuit cu obligatia vidanjarii de cate ori se impune.

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.200 lei

 

CAP. II. Norme privind salubrizarea, mentinerea curateniei localitatii, ocrotirea sanatatii populatiei si intretinerea plantatiilor si parcurilor

 

Art.13. Persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia sa curete santurile si taluzele din fata terenurilor intravilane ce le detin de ierburi, depuneri, resturi, pe care sa le indeparteze din zona cailor publice sa ia masuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din ploi, topirea zapezilor si alte cauze inclusiv prin curatirea zapezii din santuri si prin desfundarea podetelor de intrare pe alte terenuri.                                                 

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                     400–600 lei

Art.14.

 1. a) Proprietarii, administratorii sau chiriaşii persoane fizice sau juridice au obligaţia de a curăţa trotuarul pe porţiunea din dreptul imobilelor şi a terenurilor pe care le deţin.
 2. b) Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a efectua şi menţine permanent curăţenia trotuarelor, aleilor, zonelor destinate depozitării containerelor din cartiere precum si intretinerea zonelor verzi prin toaletarea vegetatiei ornamentale si tunderea ierbii.

c)Firma prestatatoare de servicii are obligaţia de a respecta în calitate de executant contractele încheiate cu persoanele fizice, juridice şi primărie, pentru menţinerea curăţeniei, inclusiv locul de depozitare a containerului.                                                                

Amenda              Persoane fizice                                         300–600 lei

                                Persoane juridice                                    600–800  lei

Art.15.

a)Este interzisă măturarea pe trotuar sau pe stradă a apei murdare şi resturilor provenite din curăţarea magazinelor, localurilor sau locuinţelor.

b)Este interzisă măturarea sau aruncarea prafului şi gunoiului pe rigole, taluze, şanţuri, în albii sau pe malurile cursurilor de apă, pe partea carosabilă a arterei de circulaţie.

c)Personalul din cadrul firmei prestatoare de servicii încredinţat cu întreţinerea reţelei stradale de canalizare are obligaţia de a desfunda gurile de scurgere ale apei ori de câte ori este nevoie.

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                  600–1000 lei

Art.16.

 1. a) Locuitorii Municipiului Târnăveni au obligaţia sa curete de zapada trotuarul din fata imobilelor pe care le folosesc cu orice titlu: proprietari, administratori sau chiriaşi, persoane fizice sau juridice.

b)Zăpada şi gheaţa se vor depozita pe partea carosabilă a străzii la 30 cm de la bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului.

c)Este interzisă scoaterea pe stradă ori pe trotuar a zăpezii şi gheţii din curţi.

d)Persoanele fizice si juridice au obligatia de a inlatura pericolul iminent de cadere a zapezii si ghetii(turturilor formati) de pe acoperisuri, terase, balcoane, jgheaburi si burlane.

e)Curăţirea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă se va efectua cu mare grijă pentru a se evita distrugerea sau deteriorarea pavelelor de pe trotuar. La această operaţiune dacă este cazul se vor folosi materiale antiderapante fără conţinut de sare.

f)Firma prestatoare de servicii va asigura transportul la timp a zăpezii colectate de pe partea carosabilă şi de pe trotuare în locuri special destinate.

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.100 lei

Art.17. Agenţii economici si persoanele fizice au obligaţia de a încheia contract de prestări servicii de salubritate cu firma prestatoare de astfel de servicii pentru deşeuri menajere şi să plătească la termen contravaloarea facturilor emise lunar.

Amenda              Persoane fizice                                         300–600 lei

                                Persoane juridice                             1.000–2.000 lei

Art.18.Conducerea si administratorul Asociatiilor de proprietari au urmatoarele obligatii :

a)Sa colaboreze cu autoritatile publice locale si sa prezinte documentele solicitate de catre organele de control.

b)Sa elibereze documentele solicitate in original sau copii certificate la cererea organelor de control.

c)Sa ia masuri conform indrumarilor si recomandarilor ce decurg din procesul-verbal incheiat in urma controlului efectuat de catre organele de control, in termenul precizat in actul de control.

Amenda                                                                                      300–600 lei

Art.19.

a)Se interzice aruncarea sau depozitarea pe terenuri apartinand domeniului public sau proprietarilor particulari, in intravilanul si extravilanul municipiului, pe malurile cursurilor de apa sau in oricare alte locuri publice neautorizate, a deseurilor menajere, a materialelor rezultate din constructii, a resturi vegetale rezultate de la operatiunile de curatare a gradinilor si toaletarii arborilor, a deseurilor animaliere(dejectii, cadavre de animale/pasari), a deseurilor periculoase cu regim special, a altor materiale, obiecte electrocasnice , reziduuri, si gunoaie de orice fel.

Amenda              Persoane fizice                                      500–1.000 lei

                                Persoane juridice                            1.000 –2.000 lei

b)Neaducerea la starea initiala a terenurilor, la solicitarea organelor abilitate, constituie contraventie.

Amenda              Persoane fizice                                      600–1.200 lei

                                Persoane juridice                             1.500–2.500 lei

Art.20.

a)Locuitorii municipiului Târnăveni persoane fizice sunt obligaţi să-şi depoziteze deşeul menajer în europubele  iar asociaţiile de proprietari şi agenţii economici în eurocontainere de 1,1 mc  sau europubele, cu obligaţia de a le întreţine în bună stare de folosinţă şi curăţenie. Europubelele şi containerele pot fi procurate de către acestea sau pot fi închiriate de la firma prestatoare de servicii pentru ridicarea deşeurilor menajere.

b)Persoanele angajate de asociaţiile  de proprietari pentru salubritate au obligaţia de a asigura menţinerea curăţeniei în preajma şi la locul de păstrare a containerelor care trebuie spălate şi desinfectate prin grija firmei prestatoare a  serviciilor de salubritate  conform programului de ridicare.

c)În celelalte clădiri recipienţii trebuie păstraţi în curţi putând fi aduşi lângă ieşire sau in afara porţii, numai înaintea orelor programate de firma prestatoare de servicii de salubritate pentru ridicarea deşeurilor menajere.

d)Întreţinatorii căilor publice ai unităţii de salubritate  au obligaţia de a depozita deşeurile stradale colectate numai în locuri stabilite şi de a le ridica  în termen de maxim 8 ore de la colectare.

 1. e) Firma prestatoare de servicii de salubritate are obligatia sa ridice gunoiul menajer conform graficului si orarului stabilit prin contract.

f)Personalul unitatii de salubritate are obligatia de a ridica la observare sau deindata dupa anuntare, cadavrele de animale mici (caini, pisici, pasari ) de pe caile de comunicatie si din zona apelor curgatoare, aflate in zona lor de activitate.

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                     400–800 lei

Art.21. Este interzisă amestecarea cu deşeuri menajere ori depozitarea în acelaşi loc cu acestea, a resturilor rezultate din demolări, reparaţii şi  din orice amenajări făcute la imobile. Aceste resturi se vor transporta la locul indicat de reprezentanti ai primariei.                                                      

Amenda              Persoane fizice                                      500–1.000 lei

                                Persoane juridice                             1.000–2.000 lei

Art.22. Deseurile periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase (de la pacientii cu boli infectioase, toate ustensilele taioase sau ascutite, deseuri infectioase de la laboratoarele clinice de microbiologie, deseuri biologice din zonele operatorii), provenite din activitatea spitalelor, unitatilor sanitare sau a cabinetelor medicale individuale vor fi distruse prin incinerare in instalatii de incinerare in baza incheierii unui contract in acest sens.                                                          

Amenda              Persoane fizice                                      500–1.000 lei

                                Persoane juridice                                 900–1.200 lei

Art.23.

a)Se interzice pasunatul pe domeniul public sau privat al municipiului (parcuri, zone verzi, malurile cursurilor de apa) pe loturile proprietate particulara, daca nu exista contract in acest sens, pe terenuri producatoare de culturi indiferent de natura proprietatii, in zonele de protectie sanitara si in alte zone de agrement.

b)Persoanele care au incheiat Contract de pasunat cu primaria sunt obligate sa respecte graficul de pasunat si limita suprafetelor de pasune concesionate.

Amenda              Persoane fizice                                         300–500 lei

                                Persoane juridice                                 500–1.000 lei

Art.24. Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricaror deseuri si reziduuri ramase din procesul de productie precum si a deseurilor provenite din gospodariile cetatenesti si din unitatile social-administrative.       

Amenda              Persoane fizice                                         300–500 lei

                                Persoane juridice                            1.000 –2.200 lei

Art.25.

a)Este interzisă aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coşurile de gunoi stradale) a hârtiilor, a cojilor de seminţe sau fructe, PET-uri, ambalaje de sticla, doze de aluminiu, mucuri de tigari, guma de mestecat şi a resturilor de obiecte, ori comiterea altor fapte care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, pieţelor, a altor locuri  sau clădiri publice, ori pot cauza înfundarea instalaţiilor de canalizare.

Amenda              Persoane fizice                                         400–600 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.000 lei

b)Se interzice colectarea de către persoane fizice a reziduurilor menajere din recipienţi sau containere de gunoi.

c)Se interzice satisfacerea necesităţilor fiziologice în locurile publice: parcuri, pieţe, locuri virane, străzi, porţi de acces etc.                                                              

Amenda                                                                                      200–400 lei

 

Art.26. Este interzisa depozitarea in eurocontainerele si europubelele aferente blocurilor de locuinte, precum si in preajma acestora,  a deseurilor de orice tip de catre persoanele juridice si cetatenii care locuiesc in locuintele individuale sau alte asociatii de locatari/proprietari.                              

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.200 lei

Art.27.

 1. a) Se interzice curatarea sau spalarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor, animalelor, curatarea ori depozitarea de obiecte la fantanile si izvoarele publice, cat si murdarirea zonei acestora.

b)Curatarea, popasul ori adapatul animalelor sunt permise numai in locurile special amenajate in acest scop.

c)Se interzice spalarea autovehiculelor si a altor obiecte pe domeniul public.

d)Se interzice folosirea apei din cismele, fantani arteziene aflate pe domeniul public, pentru spalarea autovehiculelor, covoarelor, animalelor si scaldatul .       

Amenda                                                                                      300–600 lei

 

 

Art.28.

 1. a) Raspandirea in sistemul de canalizare a uleiurilor uzate de orice fel, dejectii animale sau orice material solid sau lichid care poate obtura scurgerea apelor menajere si pluviale
 2. b) Este interzisa raspandirea direct pe sol (curti, gradini, strazi, santuri, locuri riverane) sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate, menajere si industriale, a uleiurilor uzate, dejectii de animale.

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.200 lei

Art.29.

a)Este interzisa lasarea in libertate a animalelor sau pasarilor in locurile publice ori in curtile aflate in folosinta mai multor locatari , fara consmintamantul locatarilor respectivi.

b)Se interzice abandonarea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului.

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                     400–600 lei

 

Art.30.Proprietarii de animale domestice au urmatoarele obligatii:

 a)crestera animalelor domestice si a pasarilor in curtile proprietati individuale, se va face numai pentru nevoile familiale proprii cu respectarea regulilor sanitar-veterinare in vigoare si fara sa produca poluare de orice fel sau disconfort vecinilor

b)sa amplaseze adaposturile pentru animalele domestice si pasari la o distanta de minim 10 metri fata de cea mai apropiata locuinta invecinata

 1. c) sa pastreze curatenia si sa asigure igienizarea adaposturilor pentru animalele domestice si pasari. Detinatorii au obligatia de a le spala si curata zilnic si de a le dezinfecta, astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor

d)evacuarea dejectiilor si a apelor reziduale rezultate din igienizarea adaposturilor se vor efectua intr-o fosa ecologica acoperita astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, fiind interzisa deversarea dejectiilor si apelor reziduale in sistemul de canalizare, santuri care colecteaza apele pluviale si direct pe sol.

e)depozitarea gunoiului de grajd se va face pe  platforme amenajate, acesta va fi transportat periodic pe terenuri agricole

f)ingrasamintele aplicate pe terenuri agricole se incorporeaza in sol imediat dupa aplicare (maxim 24 ore) la adancime mai mare (nu superficial)

g)este interzisa aruncarea dejectiilor provenite de la animalele domestice si pasari la punctele de colectare selectiva si alte locuri aflate pe domeniu public.

h)este interzisa sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public.Animalele se pot sacrifica în gospodariile individuale si în unitatile autorizate, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei

                                Persoane juridice                             1.200–1.600 lei

Art.31.

cresterea pasarilor pentru consum propriu si a porumbeilor este permisa pe raza municipiului Tarnaveni, cu exceptia cartierelor de blocuri de locuit. Se interzice hranirea porumbeilor pe domeniul public,  in balcoane sau pe pervazul ferestrelor, daca prin aceasta se afecteaza starea de curatenie a imobilului sau a domeniul public.

cresterea porcilor este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si  pe urmatoarele strazi:

str. Avram Iancu de la nr.2-24 si 1-29 inclusiv, str. Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei de la nr.1-11 si 2-18 inclusiv, str.Soimilor, P-ta Avram Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. Gyorgy Ligeti, Str. Martisor,  str. Mr. Vasile Milea, str. N. Balcescu de la nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Stadionului,str.Scolii, str. Frumoasa, str. Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, Str. 22 Decembrie de la 1-7si 2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21 si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la nr.1-9 si 2-4 inclusiv,  str. Pacii de la nr. 1-3 si 2-8 inclusiv,  str. Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei.

cresterea bovinelor, bubalinelor, cabalinelor, ovinelor , caprinelor si animalelor de blana este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si pe urmatoarele strazi: str. Avram Iancu pana la intersectia cu strada Plugarilor si 9 Mai,  str. Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei, str.Plopilor, str. M. Eminescu pana la pasajul CFR, str.Soimilor, P-ta Avram Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. Gyorgy Ligeti, Str. Martisor, str. Mr. Vasile Milea, str. N. Balcescu de la nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Piata Obor, str. Stadionului,str.Scolii, str. Frumoasa, str. Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, str. Liliacului, Str. 22 Decembrie de la 1-7si 2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21 si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la nr.1-9 si 2-4 inclusiv, str. Bradului, str. Pacii de la nr. 1-3 si 2-8 inclusiv, str. Horea pana la str. Turnisor, str. Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei, str. Aleea Garii, str. Armatei, str. Grivitei, str. Aleea A si B, str. Fabricii, cart. 1 Iunie. 

Amenda              Persoane fizice                                         400–700 lei

                                Persoane juridice                             1.200–1.600 lei                              

Art.32.

a)Este interzisa ocuparea abuziva a domeniului public si distrugerea zonelor verzi din cartiere prin amenajarea de gradini pentru legume, zarzavaturi.

b)Este interzisa ingradirea zonelor verzi aflate pe domeniul public cu garduri improvizate din sarma ghimpata si alte materiale. Sunt acceptate numai garduletele ornamentale.

Amenda              Persoane fizice                                        200–600 lei

                                Persoane juridice                                     400–800 lei    

Art. 33. Este interzisa abandonarea pe domeniul public (piete, strazi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc) a autovehicolelor in curs de dezmembrare,caroseriilor sau a partilor din autovehicole precum si a unor materiale (prefabricate, tevi, etc).

                Acestea vor fi confiscate de catre primarie, urmand a fi recuperate de proprietari dupa plata amenzii.                                                              

Amenda                                                                              1.100 –2.200 lei              

Art. 34.

 1. a) Este interzisa trecerea cu animale in turme sau cirezi prin pietele sau pe strazile localitatii Tarnaveni si murdarirea carosabilului. Animalele destinate pentru abator sau ingrasatorii pot fi transportate in vehicule. Turmele de transhumanta se vor deplasa pe drumuri nemodernizate.

Amenda              Personae fizice                                       400–700  lei

                                Persoane juridice                                600–1.200 lei                              

b)Necuratarea carosabilului , la solicitarea organelor abilitate, constituie contraventie.

Amenda                                                                                   800–1.200 lei

Art.35.

a)Parcurile, gradinile publice si zonele de agrement si sport, cat si constructiile si instalatiile aflate pe teritoriul acestora pot fi folosite numai in scopul caruia sunt destinate.

b)Este interzisa efectuarea de sapaturi sau alte lucrari si ridicarea , din locurile aratate mai sus, de pamant, nisip, pietris, lemn, etc.                                                         

Amenda              Persoane fizice                                         400–600 lei

                                Persoane juridice                                 500–1.000 lei

Art.36.

a)Se  interzice taierea si scoaterea din radacini de arbori si pomi fructiferi care prezinta importanta pentru fondul forestier, aflati in curti si gradini proprietate personala (brad, fag, stejar, plop, frasin,  cires, nuc) fara autorizarea prealabila a primariei.

b)Se interzice taierea si/sau insusirea de arbori, puieti ori lastari de pe raza unitatii administrativ teritoriale.    

Amenda                                                                                      400–800 lei

Art.37. Se interzice extragerea de substante minerale utile din terenurile aflate in administrarea municipiului, fara autorizatie eliberata de Primarie.                                                          

Amenda              Persoane fizice                                         400–800 lei

                                Persoane juridice                                 500–1.000 lei

Art.38.

a)Se interzice aruncarea in apele de pe teritoriul municipiului a cadavrelor de animale, deseurilor si reziduurilor solide sau lichide din gospodariile cetatenilor cat si a celor provenite din activitatea productiva.

b)Se interzice spalarea vehiculelor de orice fel in apele curgatoare.                                                     

Amenda              Persoane fizice                                     500 –1.000 lei

                                Persoane juridice                                 900–1.300 lei

Art. 39. Se interzice spalarea covoarelor, scaldatul, pescuitul si pasunatul in zona uzinei de apa.

Amenda              Persoane fizice                                      500–1.000 lei

                                Persoane juridice                                 900–1.300 lei

Art.40. Se interzice repararea si intretinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, pe domeniul public.                                                   

Amenda              Persoane fizice                                      500–1.000 lei

                                Persoane juridice                                 900–1.300 lei

 

 

CAP. III. Norme privind activitatea din piete si practicarea unui comert civilizat

 

Art.41. Persoanele fizice si persoanele juridice care isi desfasoara activitatile comerciale in piete, targuri si alte locuri publice sunt obligate sa intretina curatenia si ordinea in zona unde isi desfasoara activitatea si la locurile de depozitare a produselor alimentare si nealimentare.      

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                     400–900 lei

Art.42. Persoanele care transporta, incarca, descarca sau preiau marfuri, ambalaje ori alte lucrari au obligatia de a nu parasi locul desfasurarii activitatii respective inainte de a-l curata.                      

Amenda              Persoane fizice                                        200 – 400lei

                                Persoane juridice                                     400–800 lei

Art.43.

a)Este interzisa depozitarea  de marfuri, produse, ambalaje sau alte materiale, in parcuri, zone verzi, pe strazi si trotuare sau in alte locuri destinate publicului, cat si sub portile de acces, cu exceptia suprafetelor inchiriate..

b)Se interzice blocarea cailor de acces in piete prin depozitarea de marfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, carucioare sau alte mijloace de transport precum si stationarea acestora in Piata Avram Iancu.

Amenda              Persoane fizice                                         300–600 lei

                                Persoane juridice                                     600–800 lei                              

Art.44.

a)Se interzice folosirea meselor din piata agroalimentara a municipiului Tarnaveni in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.

b)Persoanele care isi desfasoara activitatea comerciala in piete sunt obligate:

                – Sa achite taxele stabilite de Administratia pietelor pentru produsele pe care le comercializeaza, sa pastreze chitantele pana la plecarea din piata si sa le prezinte la control.

                – Sa afiseze la loc vizibil pretul produselor cuprinse in Atestatul de Producator si preturile practicate.

                – Sa respecte programul de functionare al pietei sau targului.

Amenda              Persoane fizice                                         200–400 lei

                                Persoane juridice                                     400–600 lei

 

Art.45.  Vanzarea si cumpararea ciupercilor de orice fel este permisa numai in unitatile comerciale ori pietele organizate. Se pot pune in vanzare numai speciile admise de organele sanitare cu acte de provenienta.

In caz de incalcare a prezentei dispozitii se  aplica  masura confiscarii.   

Amenda              Persoane fizice                                         400–600 lei

                                Persoane juridice                                 600–1.200 lei

Art. 46.

a)Vanzarea produselor si marfurilor de orice fel prin tonete, tarabe si comert ambulant este admisa numai cu autorizatie, in locurile si cu mijloacele de expunere stabilite de organele primariei.

b)Proprietarii de automate de cafea, bauturi racoritoare, sandwich, dulciuri si sucuri au obligatia de a asigura amplasarea la fiecare punct de lucru si la sediul unde isi desfasoara activitatea a unui recipient(cos) pentru colectarea hartiilor, ambalajelor, mucurilor de tigara, precum si de a proceda la golirea acestuia ori de cate ori este nevoie si intretinerea curateniei in jurul acestuia.       

Amenda              Persoane fizice                                       300 – 600 lei

                                Persoane juridice                               500 – 1.000 lei

Art. 47. Vanzarea si cumpararea de catre cetateni a obiectelor uzate de orice tip este permisa numai in incinta pietelor autorizate in acest sens si in zilele stabilite sau prin unitatile  autorizate.

Amenda              Persoane fizice                                       200 – 400 lei

                                Persoane juridice                                   400 – 800 lei

Art. 48.

 1. a) Agentii comerciali pot amplasa firmele si reclamele numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, in locurile, conditiile grafice si coloristica aprobate.

b)Agentii economici, au obligatia de a afisa la loc vizibil, (din exterior) programul de functionare aprobat.

Amenda              Persoane fizice                                       400 – 600 lei

                                Persoane juridice                               600 – 1.200 lei

c)Se interzice functionarea de catre agentii economiciin afara progamului aprobat potrivit Acordului de functionare.  

Amenda              600–1.200 lei; în cazul repetarii contraventiei-retragerea Acordului

Art. 49. Este interzisa vanzarea produselor agroalimentare in afara locurilor special amenajate si de a expune marfurile in afara locului de vanzare alocat.

Amenda              Persoane fizice                                        300 –600 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.200 lei

Art. 50.

 1. a) Se interzice folosirea mijloacelor de masurare proprii in piete si oboare fara buletin de verificare metrologica valabil.

b)Mijloacele de masurare utilizate de catre persoanele fizice si juridice pentru determinarea cantitatii produselor vor fi astfel asezate incat informatiile furnizate sa fie clare si vizibile pentru consumatori.                                                    

Amenda              Persoane fizice                                        400 –700 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.600 lei

Art.51. Este interzisă intrarea în piaţa obor, targ general şi cereale fără achitarea taxei de intrare de catre persoanele fizice şi persoanele juridice.

Amenda              Persoane fizice                                        200 –400 lei

                                Persoane juridice                                    400 –600 lei

 

Art.52.În pieţele agroalimentare şi târguri este interzisă:

a)comercializarea produselor a căror provenienţă nu poate fi dovedită prin atestat de producător

b)cumpărarea produselor în scopul revânzării

c)intervenţia sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării cântăririi produselor.

Amenda              Persoane fizice                                        300 –600 lei

                                Persoane juridice                                   400 –800 lei

Art.53. Se interzice administraţiei pieţelor punerea la dispoziţie a mijloacelor de cântărire comercianţilor fără atestat de producător sau fără autorizaţie de desfacere a produselor agro-alimentare.

Amenda                                                                                     300 –600 lei

Art.54.Se interzice  amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public, pe suprafete mai mari decat cele aprobate. 

Amenda              Persoane fizice                                     600 –1.200 lei

                                Persoane juridice                            1.000 –1.500 lei

Art.55. Persoanelor fizice sau juridice care au fost sancţionate în mod repetat li se poate aplica măsura complementară de interzicere a desfăşurării operaţiunilor de comerţ în cadrul pieţelor publice şi târgurilor din municipiul Târnăveni.

 

CAP. IV. Norme privind siguranta rutiera pe raza municipiului

 

Art.56. Este interzisa trecerea cu animale sau stationarea acestora, circulatia cu vehicule pe baraje, diguri, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii operative.

Amenda                                                                                     300 –600 lei

Art.57. Este interzisa blocarea cu autovehicule sau cu alte materiale, a accesului la containerele de gunoi, terenurile de joaca pentru copii, precum si a autovehiculelor parcate corect.               

Amenda              Persoane fizice                                        200 –400 lei

                                Persoane juridice                                    400 –600 lei

Art.58.   Se interzice circulatia cu orice fel de vehicul incarcat cu furaje sau alte materiale, cat si tararea de obiecte care prin natura lor sau prin modul incarcarii sau transportarii ar periclita curatenia publica, ori ar degrada arterele de circulatie, precum si lipsa sacilor colectori de dejectii la animalele de tractiune sau folosirea de saci colectori improvizati

Amenda              Personae fizice                                        400 –700 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.400 lei

Art.59. Se interzice circulatia pe arterele municipiului a autovehiculelor cu roti dintate sau senilate si fara bandaje de protectie.

Amenda                                                                              1.100 –2.200 lei

Art.60.  Se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala, in zonele asfaltate, fara dotare cu roti cu pneuri.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.61. Agentii economici si persoanele fizice au obligatia de a asigura curatirea rotilor mijloacelor de transport si utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice.

 

Amenda              Personae fizice                                       400 –700  lei

                                Persoane juridice                            1.100 –1.600 lei

Art.62. Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor cu tractiune animala fara a avea certificate si  placute cu numar de înregistrare .

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.63. Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu exista  obligatia înmatricularii( mopede; tractoare agricole; masini autopropulsate pentru lucrari agricole, forestiere si de constructie- buldozere, excavatoare, buldoexcavatoare, incarcatoare frontale, combine agricole, automacarale,etc.) si al caror proprietari au domiciliul stabil în municipiul Tarnaveni, fara a avea certificate de inregistrare si placute cu numar de înregistrare.

Amenda                                                                                  440 –1.100 lei

Art.64. Se interzice folosirea oricarui tip de vehicul cu turarea excesiva a motoarelor acestora si efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruste pe loc, accelerari si franari bruste, executate pe raza municipiului, efectuate in scop de divertisment care ar putea pune in pericol integritatea corporara a persoanelor, bunurilor sau de natura sa tulbure ordinea si linistea publica fara avizul Comisiei de Ordine Publica din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni.

Amenda              Persoane fizice                                     500 –1.000 lei

                                Persoane juridice                              1000 –1.500 lei

Art.65.    Se interzice turarea excesiva a motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruste pe loc, accelerari si franari bruste, executate pe raza municipiului, cu scopul verificarii tehnice a acestora, in urma efectarii unor reparatii.

Amenda              Persoane fizice                                     500 –1.000 lei

                                Persoane juridice                              1000 –1.500 lei

Art.66. Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, a autovehiculelor cu capacitate peste 3,5 t şi a tractoarelor pe aleile din cartierele de locuinţe, cât şi staţionarea şi parcarea acestor vehicule în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau în apropierea blocurilor de locuinţe.

                Prevederile alineatului 1 nu se aplică autovehiculelor utilitare şi de salvare.

Amenda                                                                                  600 –1.400 lei

Art.67.Circulaţia vehiculelor cu capacitate de transport de min. 3,5 t este interzisă pe Str.Republicii – de la intersecţia cu Str.Mioriţei şi până la intersecţia cu Str.Viitorului şi Str.22 Decembrie numai pe baza permisului de acces auto eliberat de Primăria Municipiului Târnăveni.

Amenda                                                                                  600 –1.400 lei

Art.68. Se interzice accesul pe raza municipiului a autovehiculelor pentru aprovizionare cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg(inclusiv), fara a detine permis de acces auto marfa, eliberat de Primaria Municipiului Tarnaveni.

Amenda                                                                                     500 –700 lei

Art.69. Este interzisa parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii si zone verzi si in locurile unde exista indicatorul “Parcare interzisa”.

Amenda                                                                                     400 –700 lei              

 

Art.70.Se interzice parcarea autovehiculelor de transport marfa pe domeniul public, acestea putand parca numai in locurile aprobate.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.71.Se interzice ocuparea temporara a unor suprafete de teren din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni, in vederea stationarii autovehiculelor, fara achitarea taxei de ocupare temporara.                                                      

Amenda                                                                                     400 –700 lei                              

Art.72.Se interzice parcarea autovehiculelor in locul de imbarcare-debarcare calatori in zona Autogarii.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.73. Se interzice parcarea autovehiculelor in locurile cu inscriptia REZERVAT , cu exceptia autovehicolelor inscrise in rezervare.  

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.74.Parcarea autovehiculelor se face respectand marcajele rutiere.

Amenda                                                                                      400 –700lei

Art.75.Se interzice oprirea si stationarea vehiculelor care nu sunt autorizate pentru activitatea de TAXI in locurile special amenajate pentru stationarea autovehiculelor care desfasoara activitatea de taximetrie .

Amenda                                                                                     400 –700 lei              

Art.76.Se interzice parcarea in cartiere, unde sunt stabilite parcari de resedinta, fara detinerea permisului de parcare la resedinta.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.77. Se interzice parcarea vehiculelor care sunt autorizate pentru activitate de TAXI in alte locuri decat cele special amenajate pentru aceasta activitate .

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art. 78.Se interzice executarea de marcaje stradale de catre persoane neautorizate.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.79.Se interzice parcarea de catre conducatorii auto in zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.80. Se interzice trecerea si circulaţia cu autovehicule, tractoare, motociclete, mopede si biciclete  pe trotuare şi spaţii verzi, conform legii.

Amenda                                                                                     400 –700 lei

Art.81. Se interzice intrarea, stationarea si parcarea autovehiculelor, motocicletelor si bicicletelor in Piata Avram Iancu.               

Amenda                                                                                     400 –600 lei

Art.82.Se interzice blocarea cailor de acces cu orice fel de vehicul, a intrarilor sau a iesirilor din curtile imobilelor, a garajelor, a scarilor de bloc saua oricaror proprietati alaturate drumurilor publice, precum si a vehiculelor stationate regulamentar.

Amenda              Persoane fizice                                        200 –400 lei

                                Persoane juridice                                    400 –800 lei

Art.83.Se interzice patrunderea cu orice fel de vehicul in zonele inchise circulatiei publice cu ocazia desfasurarii unor adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane, cu exceptia riveranilor.

Amenda              Persoane fizice                                        400 –800 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.200 lei

                                                                              

CAP. V. Norme privind respectarea ordinii si sigurantei publice

 

Art.84.

 1. a) Se interzice rasturnarea continutului ori deteriorarea cosurilor din reteaua stradala, destinate depunerii hartiilor si resturilor.

b)Se interzice deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/parti ale acestora, aflati in punctele de colectare si a tarcurilor de depozitare a recipientelor.

c)Se interzice deteriorarea/distrugerea  mobilierului urban si a elementelor componente ale parcarilor acoperite, aflate pe domeniul public.            

Amenda                                                                                     400 –600 lei

Neaducere la starea initiala a obiectelor deteriorate/distruse enumerate la aliniatele precedente, la solicitarea organelor abilitate, constituie contraventie.

Amenda                                                                                 600 –1.200 lei

Art.85.

 1. a) Este interzisa tulburarea linistii si a bunei convietuiri intre cetateni prin desfasurarea in locuinte sau anexele acestora intre orele 1300-1500 si 2200-800 a oricaror activitati producatoare de zgomot (galagie, cantat vocal sau la instrumente muzicale, folosirea de masini si aparate, unelte de lucru ori de uz casnic,etc. ). Intre aceste ore aparatele de radio, televizoarele si alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care sa nu tulbure linistea vecinilor.

In restul timpului, activitatile indicate mai sus se pot desfasura numai in conditii normale, evitandu-se orice exces.

b)Exercitarea unor activitati liber-profesioniste in apartamentele proprii este permisa numai cu respectarea prevederilor mai sus amintite.

c)Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarma precum si administratorii imobilelor dotate cu alarme au obligatia de a lua masurile necesare pentru functionarea acestora astfel încât sa nu tulbure linistea publica .                                     

Amenda              Persoane fizice                                       400 – 600 lei

                                Persoane juridice                                600 –1.200 lei

Art. 86. Scuturatul hainelor sau oricaror altor obiecte sau batutul covoarelor sunt admise numai intre orele 800_ 1300 si 1500 – 2200, si numai in curtea imobilului sau in alte locuri anume destinate, fiind interzisa folosirea in acest scop a balcoanelor si ferestrelor.Curatarea locului de desfasurare a acestor activitati se va asigura in termen de cel mult o ora de la desfasurare de catre cel care a efectuat-o.

Amenda              Persoane fizice                                        200 –400 lei

Art.87.Se interzice distrugerea si/sau deteriorarea prin incendiere a eurocontainerelor, europubelelor, cosurilor de gunoi stradale.

Amenda              Persoane fizice                                     400 –1.000 lei

Art.88.

 1. a) Se interzice deteriorarea, murdarirea sau mutarea in alt loc a mobilierului urban, a imprejmuirilor, indicatoarelor de semnalizare rutiera, semafoarelor si corpurilor de iluminat, tablelor indicatoare de restrictie, a panourilor de afisaj public .

b)Se interzice deteriorarea, murdarirea sau inscriptionarea statuilor, monumente funerare, opere de arta expuse pe domeniul public, peretii scarilor monumentare.

c)Se interzice deteriorarea sub orice forma a imbracamintii partii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere.

d)Se interzice consumul de alcool, consumul de seminte, fumatul si dormitul in parcuri si locuri de joaca amenajate.

Amenda                                                                                     400 –800 lei

Art.89.

 1. a) Este interzisa taierea, calcarea, smulgerea, degradarea, deteriorarea sau ruperea pomilor, crengilor, puietilor si lastarilor, florilor, ierbii si altor plante din parcuri, piete, peluze si plantatii ale domeniului public.

b)Se interzice smulgerea si ruperea florilor de pe monumentele funerare precum si sustragerea coroanelor de pe acestea.

Amenda                                                                                     400 –800 lei

Art.90.

a)Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare sau alte cai de acces), a animalului de companie, fara ca proprietarul sau persoana care are in grija animalul respectiv, sa detina materiale necesare,mănuşi si pungi de unica folosinta,curatarealocului si evacuarea dejectiilor fiziologicefiind obligatorie.

b)Se interzice accesul persoanelor cu animale de companie  (de talie mica, mijlocie, mare), in parcuri,   locuri de joaca pentru copii special amenajate, spatii verzi si aranjamente florale.

c)Se interzice intrarea persoanelor insotite de animale in sediile institutiilor si serviciilor publice, salilor de spectacole si sport, unitatilor de invatamant, aflate in proprietatea municipiului.

 1. d) Este interzisa lasarea in libertate a animalelor de companie pe domeniul public, de catre proprietarii acestora. In timpul plimbarii animalelor de companie pe domeniul public, acestia vor fi purtati obligatoriu in lesa indiferent de talie si rasa.

e)Plimbarea cainilor de companie de talie mijlocie sau talie mare ce intra la categoria cainilor agresivi si periculosi  pe domeniul public este interzisa fara lesa si botnita.

f)Proprietarii sau detinatorii de animale de companie(caini, pisici), care locuiesc in blocuri cu apartamente , au obligatia de a lua masurile necesare astfel incat animalele de companie pe care le detin, sa nu murdareasca sau sa deterioreze spatiile de folosinta comuna(holuri, scari, spatii verzi). In caz contrar vor fi obligati sa efectueze curatenia, dezinfectia si refacerea spatiilor deteriorate. In cazul in care detinatorii de animale de companie cauzeaza neplaceri sau deranjeaza fonic cat si igenic proprietarii apartamentelor, acestia pot solicita masuri de inlaturare a cauzelor sau chiar interzicerea detinerii animalelor.

g)Locatarii de la blocuri detinatori de animale( caini, pisici, etc) au obligatia sa ia toate masurile corespunzatoare in vederea eliminarii disconfortului creat colocatarilor sau vecinilor prin numarul, agresivitatea si/sau zgomotul produs de animale sau prin lipsa igenizarii.

h)Cetatenii care au in proprietate locuinte individuale cat si terenul aferent acestora, pot creste si intretine caini, pisici sau alte animale de companie, numai daca sunt respectate normele sanitar-veterinare in vigoare iar imprejmuirea proprietatii este corespunzatoare si nu permite iesirea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului.

i)Se interzice detinerea de catre persoane din cadrul Asociatiilor de proprietari a cainilor pe spatiile comune, in jurul imobilelor sau in adaposturile amplasate pe domeniul public.

j)Se interzice eliberarea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni.

k)Se interzice construire de adaposturi improvizate, cresterea si hranirea animalelor pe domeniul public.

l)Proprietarii de turme sau cirezi, care detin caini pentru paza, sunt obligati sa-i mentina in zona turmelor sau cirezilor iar acestia sa poarte la gat jujeu .                                                 

Amenda                                                                                  600 –1.200 lei

Art.91. Este interzisă folosirea mijloacelor de joacă în Parcul copiilor de către adulţi. În parcul de joacă pentru copii vor fi afişate la loc vizibil Instrucţiuni şi afişe cu privire la categoriile de vârstă ce pot folosi echipamentul de agrement .

Amenda                                                                                     300 –600 lei

Art.92. Se interzice dislocarea,deteriorarea sau sustragerea capacelor metalice de la gurile de canale sau aerisire a conductelor subterane de gaz metan.

Amenda                                                                                     400 –800 lei

Art. 93. Impiedicarea, sub orice forma a reprezentantilor autoritatii publice de a-si exercita atributiile de serviciu, refuzul de a permite controlul, neprezentarea la data si ora indicata in invitatie la sediul Politiei Locale, constituie contraventie.

Amenda              Persoane fizice                                        200 –400 lei

                                Persoane juridice                                    400 –800 lei

 Art.94. Locuitorii municipiului Târnăveni au obligaţia cetăţenească în situaţiile când observă, văd şi constată deteriorări şi stricăciuni, contravenţii sau infracţiuni, nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, să anunţe de îndată şi cât mai repede posibil: Poliţia, Jandarmeria, Poliţia locala sau Primăria.

 

CAP. VI. Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Art.95. Nerespectarea normelor stabilite in prezenta hotarare constituie contraventie iar persoanele fizice si juridice care le-au savarsit se sanctioneaza cu amenzile prevazute la fiecare articol.

Art.96. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face decătre primarul  municipiului, de împuterniciţii acestuia, de Poliţia locala, Politia si jandarmeria Tarnaveni.

Art.97.Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art.98. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu reglementarile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art.99. Hotararea consiliului Local Tarnaveni nr.79/2012 si HCL.60/2013 se revoca.

Art.100. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.

                               

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

 

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                         Stefan Blanaru