nr. 15 din 28.02.2019 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. 15/28.02.2019
privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 28.02.2019;

Văzând referatul nr.4097/19.02.2019, privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, alaturi de Asociatia Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici si Scoala Gimnaziala Traian,  la realizarea proiectului “Scoala noastra……o oaza de verdeata”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”.

Art. 2. Se mandateaza dl. Voda Mircea, consilier local, sa reprezinte Consiliul Local Tarnaveni in acest proiect.

Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari, se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru