nr. 16 din 28.01.2019  privind aprobarea  Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

      HOTĂRÂREA nr. 16/28.01.2019 
privind aprobarea  Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.02. 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 4337 din 21.02.2019 al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru Direcția de Asistență Socială;

In conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;

In baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 H O T Ă R Ă Ş T E :          

 Art.1. Se aprobă  Structura organizatorică şi Statul de funcţii ale Direcției de Asistență Socială,  conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru