nr. 20/28.02.2019 pentru modificarea  HCL 111/20.12.2018 privind  nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații,  pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 20/28.02.2019 
pentru modificarea  HCL 111/20.12.2018 privind  nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații,  pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 februarie  2019;

Având în vedere Raportul  de specialitate pentru modificarea HCL 111/2018 referitoare la  nominalizarea consilierilor locali în comisiile de vânzare și contestații,  pentru vânzarea prin licitație publică a cabinetului medical cu nr.3 din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.35, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 4360/21.02.2019,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

Potrivit prevederilor  art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările ulterioare, precum,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se desemnează  dl.Cimpoca Alin Claudiu – consilier local și 
                                        dl.Ciulea Porime Pavel  – consilier local
care vor face parte din comisia de vânzare prin licitație publică a  cabinetelor medicale situate în municipiul Târnăveni, comisie care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

Art.2.  Se desemnează  dl.Cirlea Emanoil – consilier local și
                                          dl.Șincu Vlad Gheorghe – consilier local
care vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a cabinetelor medicale situate în municipiul Târnăveni, comisie care va fi constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Târnăveni.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                    

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru