nr. 21 din 28.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21/28.02.2019
privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 28 februarie 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, întocmit în cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr.4419/22.02.2019;

În temeiul art. 36 alin. (1), al  art. 45 alin.(3) și  art.123, aliniat (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se însușește Raportul de evaluare nr.07/30.01.2019, întocmit de către evaluator autorizat ing.Suciu Mircea, pentru terenul extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni, sat Bobohalma.

Art.3.  Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru închirierea prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Târnăveni – sat Bobohalma in suma de 938 lei/an.

  Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

     Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru