nr. 22 din 28.02.2019 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică de la nivelul Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                      JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 22/28.02.2019
p
rivind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică de la nivelul Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 28 februarie 2019;

Având în vedere Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestica, întocmit de către directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Târnăveni, înregistrat sub nr. 4428/22.02.2019;

Având în vedere prevederile Art.351și Art.352 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

În temeiul Art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2 și Art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                                                                                             

HOTĂRĂŞTE

Art.1.(1) Se stabilește componența şi atribuţiile echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, (alcătuită din reprezentanți ai Direcţiei de Asistență Socială, Compartimentului Juridic şi Poliţiei Locale):

  1. SURUGIU VASILE, inspector specialitate D.A.S.– coordonator al activității echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică ;
  2. OPREA IOANA CRISTINA, referent, D.A.S.- membru;
  3. FEIERDAN VIORICA, inspector specialitate, D.A.S.- membru;
  4. PRECUP DACIAN, consilier juridic, Compartiment Juridic – membru;
  5. PRODAN ALEXANDRU, inspector superior, Direcţia Poliția Locală – membru;
  6. OLARU ALIN, agent superior, Direcţia Poliția Locală – membru.

(2) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile, vor avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică, acestea urmând a fi prevăzute în Fișa postului fiecărui membru al echipei mobile.

Art. 2. (1) Echipa mobilă va verifica  semnalările privind situațiile de violență domestică, cu sprijinul poliției locale sau, după caz, al organelor de poliție de pe raza teritorială în care   s-a semnalat situația de violență domestică, luând măsurile legale care se impun.

         (2) Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi însoţită de poliția locală cu unul din mijloacele de transport aflate în dotarea poliției locale, asigurându-le membrilor acesteia paza şi protecţia pe timpul misiunii.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni și de către fiecare membru al echipei mobile.

Art. 4.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,

        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                         Stefan Blanaru