nr. 17 din 28.02.2019  privind aprobarea  Procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 17/28.02.2019
 
privind aprobarea  Procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 februarie 2019 ;

Având în vedere Raportul  de specialitate pentru aprobarea Procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni,  întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 4234/20.02.2019,

În baza OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, actualizată cu Legea 86/2014,

În temeiul  Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște,

În baza  HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013 și ale Ordinului 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesionare și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public și privat al UAT-urilor.   

În temeiul Art. 123 alin.(1), alin.(2)   din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil, ale Codului de Procedura Civila,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă Procedura de închiriere prin licitație publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se revocă HCL 45/2014 privind aprobarea Regulamentului procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

              

    Preşedinte de şedinţă,
        Nastase Nicolae                                                                                        

 

    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                         Stefan Blanaru