Anunț organizare licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI anunță organizarea de licitație publică, la sediul instituției din Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7 în ziua de 29.03.2019, ora 10, pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile :

  1. Imobil- casă de locuit cu dependințe în suprafață de 53 mp, neevidențiată în Cartea Funciara, cu teren intravilan în suprafață totală de 112 mp situate în localitatea Târnăveni, str. 9 Mai, nr. 4, jud.Mureș prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 58.130 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor Gabor Ștefan și Margareta.
  2. Imobil- casă de locuit cu 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară și dependințe aferente, în suprafață de 97,25 mp cu teren intravilan în suprafață totală de 356 mp situate în localitatea Târnăveni, str. Plugarilor, nr.66, jud.Mureș, prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 107.762 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor Puczi Arpad și Maria.
  3. Imobil- casă de locuit cu 3 camere, 1 bucătărie, 1 cămară, baie, 2 antreuri, pivniță , în suprafață de 141 mp din care 45 mp pivniță, cu teren intravilan în suprafață totală de 273 mp situate în localitatea Târnăveni, str. Școlii, nr.17, jud.Mureș, prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 232.721 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Gabor Ladislau.

4 . Imobil- apartament cu 1 cameră și dependințe, în suprafață de 27,77 mp situat în localitatea Târnăveni, str. Dezrobirii, nr.4/A, ap. 57, jud.Mureș prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 20.822 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Darosi Romulus Romeo.

  1. Imobil- casă de locuit la PARTER cu 3 camere, hol, bucătărie, love, cămară și antreu, garaj separat în curte; DEMISOL 1 cameră, bucătărie de vară, debara, hol, cămără, 2 pivnițe, în suprafață totală de 200 mp din care 55 mp locuință demisol, cu teren intravilan în suprafață totală de 331 mp situate în localitatea Târnăveni, str. Victoriei, nr.2, jud.Mureș, prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 337.089 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Gabor Karoly.
  2. Imobil- apartament cu 1 cameră și dependințe, în suprafață de 12,94 mp situat în localitatea Târnăveni, str. Viitorului, nr.13 E, ap. 64, jud.Mureș, prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 9.702 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorului Fodor Stelian.
  3. Imobil- casă de locuit cu 2 camere, 1 Local de Prăvălie în suprafață de 49,37 mp, cu teren intravilan în suprafață totală de 302 mp situate în localitatea Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.127, jud.Mureș, prețul de evaluare și pornire al licitației fiind de 99.335 lei, în scopul recuperării creanțelor bugetare restante, proprietatea debitorilor Kalo Emeric Iosif și  Anamaria Lavinia.

În conformitate cu prevederile art. 250, alin. 4,lit. i din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare.

Potrivit prevederilor art. 250, alin.4, lit. J din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, invităm pe toți cei interesați în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Cei interesați să participe la lictație trebuie să respecte prevederile art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente : oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației care se depune la Trezoreria Târnăveni, beneficiar Primăria Târnăveni, cod fiscal 4323535, cont IBAN RO43TREZ4795006XXX000044 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport.

Totodată trebuie respectate prevederile art. 250, alin 8 și 9 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală :ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin postă, nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax, iar persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își judtifice calitatea prin procură special autentică, debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.

Anunțurile privind vânzarea imobilelor mai sus descrise vor fi afișate în data de 15.03.2019 la sediul Primăriei Târnăveni, la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale Târnăveni, la adresa fiecărui imobil scos la licitație și pe pagina de internet a Primăriei Târnăveni www.primariatarnaveni.ro

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru – Serviciul Impozite și Taxe Locala sau la telefon 0265/443208.