Anunt organizare licitație publică pentru închirierea unor pășuni

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: 

Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

 2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor pășuni, aflate în proprietatea privată a  Municipiului Târnăveni:

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;
3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7;
3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație;
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26 martie 2019, ora 10.00;
3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 28 martie 2019, ora 8.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei:

28 martie 2019, ora 10.00,la  sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 6;

  1. Informaţii privind contestaţiile:

Contestaţiile se pot depune la:
– Autoritatea contractantă;
– Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 

Primarul Municipiului Târnăveni       
Sorin Nicolae Megheșan

14.03.2019