nr. 25 din 28.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2019 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.25/28.03.2019
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2019 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 28 martie 2019;

                   Având în vedere:

                   -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2019 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 5.312/06.03.2019;

                -Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;

                -HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:

                -Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,

                În baza prevederilor  art.36 alin.2 lit.d, alin.6,lit.a, pct.2,  combinat cu  art. 45, alin.1 şi art.115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                                                                                                                            

HOTĂRĂŞTE

 

            

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, pentru anul   2019, în cuantum de 390  lei/lună.

                Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târnăveni.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                            Stefan Blanaru