nr. 26 din 28.03.2019 privind modificarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.26/28.03.2019
privind modificarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de  municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28.03.2019 ;

Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea cotizației aferentă anului 2019 datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. .6.156/19.03.2019;

Având în vedere Hotârărea nr.219/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii Asociației Municipiilor din România;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.”d”   , alin.(6), lit”a”, punctul 1, art. 45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215 / 2001privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică art.2 din H.C.L. nr.9/31.01.2019  privind aprobarea  cotizației aferentă anului 2019 datorată de  municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România, care va avea următorul conținut:

 

”Pentru anul 2019, suma datorată de municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România este de 13.049,50 lei”.

 

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                            Stefan Blanaru