nr. 27 din 28.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.27/28.03.2019
privind aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 martie 2019 ;

                Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini, a documentației de atribuire, a cererii de înscriere la licitație și a contractului cadru pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6446/21.03.2019,    

           În temeiul  art.36, alin.(1), alin.(5), lit.a, art.45, alin.(1) și  art. 123 alin.(1), alin.(2)   din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil, ale Codului de Procedura Civila,

 

 

H O T Ă R Ă ŞT E

               

           Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, conform Anexei nr.1 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire  privind atribuirea prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, conform Anexei nr.2 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.3. Se aprobă Cererea tip de înscriere la licitația publică deschisă pentru închirierea terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, conform Anexei nr.3 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.4. Se aprobă Contractul cadru de închiriere a  terenului extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, conform Anexei nr.4 care face parte integrată la prezenta hotărâre.

             Art.5. Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze Contractul de închiriere pentru terenul extravilan în suprafață de 2 ha, aparținând domeniului public al municipiului Târnăveni – sat Bobohalma, închiriat prin licitație publică deschisă.

             Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                   

    Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,
                                                                                                        Stefan Blanar