nr. 28 din 28.03.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.28/28.03.2019
 privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 martie  2019;

                Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6233/19.03.2019,

             Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a și alin.(9), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

 

                Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.1/31.01.2019 – Lista mijloacelor fixe aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții în anii 2017/2018 și completarea acesteia cu ”Rețea de apă Cartier Industriei”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă,

      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru