nr. 29 din 28.03.2019 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.29/28.03.2019
 privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Băilor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei” și cu ”Rețea de apă Cartierul Industriei”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 martie 2019;

Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Băilor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei” și cu  ”Rețea de apă Cartierul Industriei”, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6234/19.03.2019,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a și alin.(9), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se aprobă completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Băilor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei” și cu  ”Rețea de apă Cartierul Industriei”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Predarea -preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta se va efectua prin încheierea unui proces-verbal de predare-preluare, conform art.76, pct.2 lit.(d) din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76, pct.2, lit.(b) – Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act Adițional în acest sens.

Art.3.  Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Invest Mureş, dl.Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.

Art.4. Se numeşte comisia de predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă  mijloace fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Băilor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei” și ”Rețea de apă Cartierul Industriei, cuprinse în Anexa nr.1 la prezentul Raport, în următoarea componență:

Sim Florin                          – viceprimar                                 – preşedintele comisiei
Beleanu Celestin            – director ex.adj.                             – membru
Moscalu Fiodor               – inspector urbanism     – membru
Rusu Felicia                  – consilier patrimoniu       – membru
Raţiu Adnana               – consilier juridic                 – membru

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

 

   Preşedinte de şedinţă,
      Piaskovski Stanislav                                                                                                  

                                                                                               Avizează pentru legalitate,
                                                                                                             Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru

Anexa nr. 1 – lista mijloacelor  fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Băilor, Pref.Vasile Moldovan, Fabricii, Griviței, Aleea A, Aleea B, Industriei, Tineretului și Victoriei” și cu  ”Rețea de apă Cartierul Industriei”