nr. 30 din 28.03.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.120/29.10.2015 – Lista mijloacelor fixe predate în concesiune la SC Aquaserv SA Sucursala Târnăveni aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.30 /28.03.2019
privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.120/29.10.2015 – Lista mijloacelor fixe predate în concesiune la SC Aquaserv SA Sucursala Târnăveni aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții pe străzile Șoimilor-Piață, George Enescu, Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor, Crinului, Octavian Goga, Movilei și Republicii și completarea Anexei nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.22/202662/2010

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 martie  2019;

                Având în vedere Raportul  de specialitate privind aprobarea  modificării Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.120/29.10.2015 – Lista mijloacelor fixe predate în concesiune la SC Aquaserv SA Sucursala Târnăveni aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții pe străzile Șoimilor-Piață, George Enescu, Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor, Crinului, Octavian Goga, Movilei și Republicii și completarea Anexei nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.22/202662/2010, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.6235/19.03.2019

             Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a și alin.(9), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

                Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 aprobată prin HCL nr.120/29.10.2015 – Lista mijloacelor fixe predate în concesiune la SC Aquaserv SA Sucursala Târnăveni aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Târnăveni, realizate prin investiții pe străzile Șoimilor-Piață, George Enescu, Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor, Crinului, Octavian Goga, Movilei și Republicii, prin eliminarea poziției nr.24 din Anexa nr.1 la hotărâre și completarea Anexei nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.22/202662/2010, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2.  Predarea -preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1  la prezenta se va efectua prin încheierea unui proces-verbal de predare-preluare, conform art.76, pct.2 lit.(d) din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76, pct.2, lit.(b) – Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act Adițional în acest sens.

           Art.3.  Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Invest Mureş, dl.Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.

            Art.4. Se numeşte comisia de predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă  mijloace fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii ” Rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială pentru străzile: Șoimilor-Piață, George Enescu, Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor, Crinului, Octavian Goga, Movilei și Republicii, cuprinse în Anexa nr.1 la prezentul Raport, în următoarea componență:

Sim Florin                          – viceprimar                                 – preşedintele comisiei

Beleanu Celestin            – director ex.adj.                             – membru

Moscalu Fiodor               – inspector urbanism     – membru

Rusu Felicia                  – consilier patrimoniu       – membru

Raţiu Adnana               – consilier juridic                 – membru

 

            Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

 

              

    Preşedinte de şedinţă,
      Piaskovski Stanislav                 

                                                                                 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,
                                                                                                          Stefan Blanaru